Avocatul vă informează Despre NOUL COD CIVIL

 

Răspunderea delictuală

Îşi găseşte reglementarea în dispoziţiile art. 1349 şi următoarele din Noul Cod Civil.

Potrivit textelor legale, orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de conduită impuse de lege ori obiceiul locului şi de a nu aduce atingere, prin acţiunile sau inacţiunile sale, drepturilor ori intereselor legitime ale altor persoane. Persoana care are discernământ şi încalcă această îndatorire răspunde de toate prejudiciile pe care le produce, fiind obligată a le repara integral. În situaţiile anume prevăzute de lege, o persoană este obligată să repare prejudiciul cauzat de fapta altuia, de lucrurile ori animalele aflate în paza sa, precum şi de ruina edificiului.

Dacă legea nu prevede altfel, ori părţile nu convin contrariul, răspunderea este înlăturată atunci când prejudiciul este cauzat de forţă majoră ori de caz fortuit. Forţa majoră este reprezentată de orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil. Cazul fortuit este reprezentat de un eveniment ce nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.

Răspunderea pentru fapta proprie

Cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârşită cu vinovăţie, este obligat să îl repare. Cel care a produs prejudiciul răspunde pentru cea mai uşoară culpă. Însă, nu datorează despăgubire cel care, fiind în legitimă apărare, a cauzat agresorului un prejudiciu. Cu toate acestea, va putea fi obligat la plata unei indemnizaţii echitabile cel care a săvârşit o infracţiune prin depăşirea limitelor legitimei apărări. Minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani, ori persoana pusă sub interdicţie judecătorească, nu răspunde de prejudiciul produs, dacă nu se face dovada discernământului său la data săvârşirii faptei. În schimb, minorul care a împlinit vârsta de 14 ani răspunde de prejudiciul produs, cu excepția cazului în care dovedeşte că a fost lipsit de discernământ la data săvârşirii faptei.

Răspunderea pentru fapta altuia

Persoana care, în temeiul legii, al unui contract, ori al unei hotărâri judecătoreşti, este obligat să supravegheze un minor sau o persoană pusă  sub interdicţie, răspunde de prejudiciul produs altuia de către aceste din urmă persoane. Cel obligat la supraveghere este exonerat de răspundere numai dacă dovedeşte că nu a putut împiedica fapta ce a produs prejudiciul.

Răspunderea pentru prejudiciul cauzat de animale sau de lucruri

Proprietarul unui animal ori cel care se servește de el, răspunde, independent de orice culpă, de prejudiciul produs de animal, chiar dacă acesta a scăpat de sub paza sa. Oricine este obligat să repare, independent de orice culpă, prejudiciul cauzat de lucrul aflat sub paza sa.

Răspunderea pentru ruina edificiului

Proprietarul unui edificiu ori al unei construcţii de orice fel este obligat să repare orice prejudiciu produs prin ruina lor, sau prin desprinderea unor părţi din ele, dacă aceasta este urmarea lipsei de întreţinere ori a unui viciu de construcţie.

Giurgiu-online.ro

 

Cuvinte cheie: , , ,

 

Niciun comentariu

Adaugă părerea ta!

Adaugă părerea ta


 

Distribuie