Acordul de Mediere: Când şi cum suntem scutiţi de plata taxei de timbru în condiţiile Noului Cod civil?

 

Iată un amănunt deloc de neglijat: taxa de timbru! Vestea bună este că, cererea adresată instanţei, privind pronunţarea unei hotărâri care să consfinţească înţelegerea părţilor rezultată din Acordul de Mediere, este scutită de plata taxei judiciare de timbru, în anumite cazuri.

Mediator Diana-Elena Dragomir

Mediator Diana-Elena Dragomir

Raportat la noile dispoziţii ale Codului Civil şi la dispoziţiile din Legea 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de Mediator, modificată şi completată prin Legea nr.115 din data de 04 iulie 2012, “dacă legea nu prevede altfel, părţile, persoane fizice sau persoane juridice, sunt obligate să participe la şedinţa de informare privind medierea, inclusiv după declanşarea unui proces în faţa instanţelor competente, în vederea soluţionării pe această cale a conflictelor în materie civilă, de familie, în materie penală, precum şi în alte materii, în condiţiile prevăzute de prezenta lege.”

Dacă părţile ajung să soluţioneze litigiul prin procedura medierii şi să încheie un Acord Mediat, atunci se pot adresa, fie notarului public, fie instanţei judecătoreşti pentru a cere consfinţirea înţelegerii lor, fie printr-un act autentic, fie printr-o hotărâre judecătorească.

Judecătoria competentă să consfinţească Acordul de Mediere este cea din circumscripţia în care îşi are domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, sediul, oricare dintre părţi, sau judecătoria în a cărei circumscripţie se află locul unde a fost încheiat Acordul de Mediere.

Hotărârea prin care instanţa încuviinţează înţelegerea părţilor se dă în cameră de consiliu şi constituie titlu executoriu.

Potrivit practicii deja înregistrate de instanţele judecătoreşti, dacă părţile ajung la un Acord de mediere înainte de a se adresa instanţei de judecată, instanţa nu va mai solicita plata taxei de timbru, dar numai în anumite cazuri.

Astfel, sunt scutite de plata taxei de timbru, înţelegerile părţilor rezultate din Acordul de Mediere :

–  în domeniul protecţiei consumatorilor, când consumatorul invocă existenţa unui prejudiciu ca urmare a achiziţionării unui produs sau unui serviciu defectuos, a nerespectării clauzelor contractuale ori garanţiilor acordate, a existenţei unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori şi operatorii economici ori a încălcării altor drepturi prevăzute în legislaţia naţională sau a Uniunii Europene în domeniul protecţiei consumatorilor;

–  în materia dreptului familiei, atunci când prin mediere se soluţionează neînţelegerile dintre soţi privitoare la continuarea căsătoriei, exerciţiul drepturilor părinteşti, stabilirea domiciliului copiilor, contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor, orice alte neînţelegeri care apar înraporturile dintre soţi;

–  în domeniul litigiilor privind posesia, grăniţuirea, strămutarea de hotare, precum şi în orice alte litigii care privesc raporturile de vecinătate, dacă prin Acordulde Mediere părţile nu se înteleg asupra transferului de proprietate sau a altor drepturi reale.

–  în domeniul răspunderii profesionale în care poate fi angajată răspunderea profesională, respectiv cauzele de malpraxis;

–  în litigiile de muncă izvorâte din încheierea, executarea şi încetarea contractelor individuale de muncă;

–  în litigiile civile a căror valoare este sub 50.000 lei, cu excepţia litigiilor în care s-a pronunţat o hotărâre executorie de deschidere a procedurii de insolvenţă, a acţiunilor referitoare la Registrul Comerţului şi a cazurilor în care părţile aleg să recurgă la procedurile prevăzute la art. 999-1018 din Codul de procedură civilă şi a litigiilor care privesc transferul dreptului de proprietate asupra unui bun imobil, a altor drepturi reale, partaje şi cauze succesorale;

–  în cazul infracţiunilor pentru care acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate şi împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală;

Conflictele mediate care vizează transferul dreptului de proprietate privind bunurile imobile, precum şi al altor drepturi reale, partaje şi cauze succesorale au, în lumina ultimelor modificări legislative, un alt regim.

Sub sancţiunea nulităţii absolute, Acordul de Mediere redactat de către Mediator care priveşte transferul dreptului de proprietate privind bunurile imobile şi al altor drepturi reale, partaje şi cauze succesorale va fi prezentat notarului public sau instanţei de judecată, pentru ca acestea, având la bază Acordul de Mediere,să verifice condiţiile de fond şi de formă şi să emită un act autentic sau o hotărâre judecătorească, după caz. Atât notarul public, cât şi instanţa de judecată, pot aduce modificări şi completări corespunzătoare acordului demediere, cu acordul părţilor.

Dacă Acordul de Mediere se referă la o cauză succesorală şi a intervenit înainte de eliberarea certificatului de moştenitor, competenţa aparţine doar notarului public.

Consfinţirea acordurilor de mediere care privesc transferul dreptului de proprietate asupra unui bun imobil, a altor drepturi reale, partaje şi cauze succesorale, nu este însă scutită de taxă de timbru, indiferent dacă această consfinţire intervine printr-o hotărâre judecătorească sau printr-un act notarial.

De altfel, nici instanţa de judecată nu va dispune restituirea taxei judiciare de timbru plătită pentru învestirea acesteia, în cazul în care conflictul soluţionat este legat de o cauză succesorală pentru care nu s-a eliberat certificatul de moştenitor si partajul succesoral se face prin intermediul instanţei de judecată.

Diana Dragomir, mediator

Cuvinte cheie: , , , ,

 

Niciun comentariu

  1. […] Iată un amănunt deloc de neglijat: taxa de timbru. Vestea bună este că, cererea adresată instanţei, privind pronunţarea unei hotărâri care să consfinţească înţelegerea părţilor rezultată din Acordul de Mediere este scutită de plata taxei judiciare de timbru, în anumite cazuri. Raportat la noile dispoziţii ale Codului Civil şi la dispoziţiile din Legea 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de Mediator, modificată şi completată prin…   …Citeste mai departe […]

  2. […] Acordul de Mediere: Când şi cum suntem scutiţi de plata taxei de timbru în condiţiile Noului Co…. […]

Adaugă părerea ta


 

Distribuie