Activitatile exercitate de notarii publici. Risc asigurat si polite de asigurare

 

Riscul asigurat reprezinta prejudiciul cauzat de notarii publici, din culpa, prin fapte si acte juridice notariale. Polita de asigurare reprezinta contractul de asigurare incheiat intre Casa de Asigurari si notarii publici.

Notar publicPolita de asigurare va contine riscul asigurat, primele anuale de asigurare, modul si procedurile de acordare a despagubirilor.

Asigurarea este valabila de la inceperea activitatii notarului public si pana la incetarea calitatii sale, fi ind operanta atat pentru perioada in care notarul public este in exercitiul functiei, cat si dupa aceasta perioada, cu conditia ca evenimentul asigurat sa se fi produs in timpul exercitiului functiei.

Nerespectarea in cursul anului a termenului pentru depunerea primelor de asigurare subscrise, fara aprobarea Casei de Asigurari, atrage dupa sine, in anul respectiv neacordarea de despagubiri.

Valoarea primelor de asigurare anuale subscrise reprezinta optiunea fi ecarui notar public si este cuprinsa intre 500 si 2.000 lei, pentru primul eveniment asigurat/an.

Pentru producerea, in decursul aceluiasi an, si a altor evenimente asigurate, se va achita fransiza obligatorie in valoare de 10% din fi ecare dauna lichidabila.

Primele de asigurare se vor depune in contul Casei de Asigurari sau la casieria acesteia, dupa cum urmeaza:

 • 50% din valoarea primei de asigurare pana la data de 31 martie;
 • 50% din valoarea primei de asigurare pana la data de 30 iunie.

Asigurarea acopera:

 • prejudiciile cauzate de notarul public, din culpa, prin fapte proprii sau ale angajatilor sai, in exercitarea atributiilor profesionale;
 • prejudiciile produse de notarul public pentru valorile incredintate in depozit, afara de cazurile in care disparitia, distrugerea sau pierderea acestora este urmarea unui caz fortuit sau caz de forta majora;
 • prejudiciile produse de notarul public, ca urmare a pierderii, distrugerii sau deteriorarii documentelor originale date de clienti in depozit, in vederea intocmirii actelor solicitate, limitate la costul de refacere al documentelor.

Asiguratorul nu este tinut raspunzator pentru cererile de despagubiri in legatura cu:

 • pretentiile de despagubiri, formulate pentru pagubele stabilite prin hotarari judecatoresti, care au fost produse cu intentie de catre asigurat si nici pentru cele produse din vina benefi ciarului asigurarii sau de catre alte persoane, pentru care asiguratul sau benefi ciarul raspund in baza altor legi;
 • prejudicii datorate intocmirii gresite a actelor, produse exclusiv din vina benefi ciarului sau a persoanelor, pentru care benefi ciarul raspunde in baza legii;
 • partea din prejudiciu, care depaseste limita maxima a despagubirii asigurate;
 • cheltuielile de executare a hotararilor judecatoresti privind plata despagubirilor;
 • raspunderea civila ce-i poate reveni asiguratului pentru pagubele cauzate tertilor, altele decat cele ce decurg strict din exercitarea profesiunii de notar public;
 • prejudiciile cauzate de asigurat decurgand din calitatea de fi duciar;
 • prejudiciile datorate de asigurat cu titlu de daune morale.

Asiguratorul poate fi chemat in garantie de asigurat, in limitele obligatiilor ce-i revin acestuia din asigurare sau poate interveni, in nume propriu, in actiunile civile indreptate impotriva asiguratului.

Stabilirea despagubirilor se poate face pe baza conventiei dintre asigurat, persoana pagubita si Casa de Asigurari in conditiile contractuale si/sau prin hotarare judecatoreasca ramasa defi nitiva si irevocabila.

Limita maxima a despagubirilor ce se acorda pagubitului sau notarului, dupa caz, este egala cu valoarea primelor de asigurare achitate de asigurat, multiplicata de 40 de ori, dar nu mai mult de 80.000 lei.

In toate cazurile, despagubirile se platesc numai in Romania si numai in moneda nationala.

Asiguratorul plateste despagubirea nemijlocit celui pagubit, in masura in care acesta nu a fost despagubit de asigurat, despagubire ce nu poate fi urmarita de creditorii asiguratului.

Despagubirea se plateste asiguratului, in cazul in care acesta dovedeste ca a despagubit pe cel pagubit.

In limitele indemnizatiei platite, asiguratorul este subrogat in toate drepturile asiguratului sau ale benefi ciarului asigurarii, fata de alte persoane raspunzatoare de producerea pagubei.

Asiguratul raspunde de prejudiciile cauzate asiguratorului, produse prin acte care ar impiedica realizarea dreptului prevazut in alineatul precedent. Asiguratorul poate opune benefi ciarului sau asiguratului, care invoca drepturi derivand din asigurare, toate exceptiile care sunt opozabile asigurarii obligatorii de raspundere civila, potrivit prezentului statut.

Daca prejudiciul cauzat este mai mare decat prima subscrisa si achitata, majorata de 40 ori, asiguratorul nu este raspunzator pentru acoperirea diferentei. In acest caz, pentru diferente de prejudiciu, notarul public ramane singurul raspunzator fata de persoana pagubita.

Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru prejudiciile cauzate de notarul public, prin fapte proprii sau ale angajatilor sai, in exercitarea atributiilor profesionale, cand evenimentul s-a produs:

 • dintr-un caz de forta majora;
 • din culpa exclusiva a persoanei pagubite;
 • din culpa exclusiva a unei terte persoane.

Casa de Asigurari poate incheia contracte de reasigurare cu societati comerciale de asigurari, cu aprobarea Consiliului Uniunii. In operatiunile de reasigurare, conditiile si primele se stabilesc prin contractul de reasigurare.

* Acest fragment reprezinta un extras din lucrarea Malpraxisul. Pentru mai multe detalii a se vedea Cimpoeru Dan, Malpraxisul, editura C.H.Beck, 2013. Georgiana Matache, infolegal.ro

Cuvinte cheie: , , , , , , , , ,

 

Niciun comentariu

Adaugă părerea ta!

Adaugă părerea ta


 

Distribuie