Amanarea la plata a obligatiilor fiscale. Noi reguli

 

Contribuabilii care au de incasat sume certe, lichide si exigibile de la autoritatile competente in gestionarea fondurilor europene vor putea solicita amanarea la plata a impozitelor si taxelor, pe o perioada de maximum doi ani, dupa cum se arata intr-un act normativ intrat in vigoare in iunie. Etapele pe care contribuabilii urmeaza sa le parcurga pentru a obtine inlesniri la plata au fost publicate intr-un proiect de ordin al Ministerului Finantelor lansat, recent, in dezbatere publica.

obligatii fiscaleNoi reguli privind amanarea la plata a obligatiilor fiscale au intrat in vigoare in luna iunie. Mai exact este vorba despre OUG nr. 50/2013 care prevede ca persoanele care au de incasat sume certe, lichide si exigibile de la autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene (autoritati de management si/sau organisme intermediare) vor putea sa solicite amanarea la plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate statului, inclusiv a obligatiilor accesorii administrate de Fisc sau transmise spre recuperare acestei autoritati.

Potrivit actului normativ, amanarea la plata se va acorda in limita sumei de incasat de la autoritatile competente si in ordinea vechimii obligatiilor fiscale, pentru o perioada de maximum doi ani.

In cazul in care contribuabilul nu finalizeaza procedura de amanare la plata in cei doi ani, atunci aceasta inceteaza, iar contribuabilul va datora dobanzi, penalitati de intarziere sau accesorii, potrivit legii, pe intreaga perioada de amanare la plata.

Pentru a pune in practica masurile mentionate anterior, Ministerul Finantelor a lansat, recent, in dezbatere publica un proiect de ordin pentru aprobarea procedurii de aplicare a prevederilor OUG nr. 50/2013.

Prin acest document, MFP stabileste cum pot contribuabilii sa solicite amanarea la plata a obligatiilor fiscale.

In plus, documentul cuprinde modelul si continutul unor formulare, precum si modul de completare a cererii de amanare la plata si documentele care trebuie sa insoteasca cererea.

Obligatiile fiscale care pot fi amanate la plata

Potrivit proiectului de ordin, pentru obligatiile fiscale principale si accesorii administrate de ANAF sau pentru alte sume datorate bugetului si transmise spre recuperare acestei autoritati, organul fiscal competent poate acorda urmatoarele inlesniri la plata:

 • amanarea la plata a obligatiilor fiscale principale, precum si a obligatiilor fiscale accesorii in situatia in care contribuabilii au de incasat sume certe, lichide si exigibile de la autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene in baza contractelor de finantare incheiate cu acestea;
 • anularea obligatiilor fiscale accesorii prevazute la lit. a), in situatia in care contribuabilul a renuntat la dreptul de a percepe sau incasa dobanzi, penalitati sau accesorii de orice natura aferente creantelor de incasat de la autoritatile competente, iar amanarea la plata a fost finalizata;
 • scutirea la plata a obligatiilor fiscale accesorii aferente obligatiilor fiscale principale scadente pentru perioada cuprinsa intre data la care trebuia efectuata plata de catre autoritatea competenta, potrivit termenelor stabilite in contractul de finantare urmare unei cereri de rambursare, si data efectuarii platii, in cazul contribuabililor care au incasat dupa termenul contractual sume aferente cererilor de rambursare autorizate la plata inainte de data de 3 iunie 2013;
 • amanarea la plata, in vederea scutirii, a obligatiilor fiscale accesorii aferente obligatiilor fiscale principale scadente dupa data depunerii cererii de rambursare la autoritatea competenta, in cazul contribuabililor care au de incasat sume ca urmare a unei cereri de rambursare cu termenul de plata depasit.

Aceste inlesniri la plata sunt acordate de organul fiscal competent in raza caruia se afla domiciliul fiscal al contribuabilului, se precizeaza in noile reglementari.

De asemenea, daca cei care solicita amanarile la plata sunt contribuabili nerezidenti, care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei prin unul sau mai multe sedii permanente, atunci competenta revine organului fiscal pe a carui raza teritoriala se afla situat sediul permanent desemnat.

In acelasi timp, in situatia in care contribuabilul solicitant nu are domiciliu fiscal, amanarea la plata va fi acordata de organul fiscal in raza caruia se face constatarea actului supus dispozitiilor legale fiscale.

In ceea ce priveste persoanele care pot sa solicite inlesniri la plata, MFP precizeaza ca acestia trebuie sa aiba calitatea de:

a) beneficiari ai finantarii nerambursabile, pentru obligatiile datorate de acestia;
b) partenerii beneficiarilor finantarii nerambursabile potrivit acordului de parteneriat, anexa a contractului de finantare, pentru obligatiile datorate de acestia.

Cum se solicita amanarea la plata?

Contribuabilii care doresc sa solicite amanarea la plata a obligatiilor fiscale trebuie sa parcurga anumiti pasi, cuprinsi in proiectul de act normativ.

Cererea de acordare a inlesnirilor la plata

In prima faza, contribuabilii urmeaza sa depuna o cerere de acordare a inlesnirilor la plata  la registratura organului fiscal competent sau sa o transmita prin posta cu scrisoare recomandata, cu confirmare de primire.

Atentie! Potrivit dispozitiilor propuse de MFP, contribuabilul poate depune una sau mai multe cereri de acordare a amanarii la plata ori de cate ori are de incasat sume certe, lichide si exigibile de la autoritatea competenta.

In cazul contribuabililor care au infiintate sedii secundare, cererea de acordare a inlesnirilor la plata urmeaza sa fie depusa de catre contribuabil, atat pentru obligatiile fiscale datorate de acesta, cat si pentru cele ale sediilor sale secundare, precizeaza MFP.

De asemenea, noile dispozitii fac referire si la persoanele care nu au domiciliu fiscal in Romania. Mai precis, acestea urmeaza sa desemneze un imputernicit care sa se ocupe de formalitatile privind solicitarea amanarii la plata.

Conform documentului citat, cererea de acordare a amanarii la plata urmeaza sa cuprinda urmatoarele informatii:

 • datele de identificare a contribuabilului: denumirea/numele si prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/imputernicitului, daca este cazul, domiciliul fiscal/sediul social/domiciliul, codul de identificare fiscala, numarul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, precum si numele, prenumele si calitatea celor care reprezinta contribuabilul in relatiile cu tertii, inclusiv datele de identificare pentru sediile secundare inregistrate fiscal, potrivit legii;
 • tipul inlesnirii la plata solicitat;
 • suma totala pentru care se solicita inlesnirea la plata, defalcata pe tipuri de impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat si in cadrul acestora, pe obligatii fiscale principale si accesorii. In cazul contribuabililor care au infiintate sedii secundare inregistrate fiscal, potrivit legii, impozitul pe venitul din salarii se mentioneaza separat pentru contribuabil si separat pentru fiecare dintre sediile sale secundare;
 • data si semnatura contribuabilului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/imputernicitului, precum si stampila, daca este cazul.

Atestatul eliberat de autoritatea de management

Inainte de depunerea cererii de acordare a inlesnirilor la plata, contribuabilii urmeaza sa solicite autoritatii de management un atestat, se arata in proiectul de ordin.

Pentru eliberarea atestatului, contribuabilii vor depune o alta cerere care sa contina elementele urmatoare:

 • datele de identificare a contribuabilului: denumirea/numele si prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/imputernicitului, daca este cazul, domiciliul fiscal/sediul social/domiciliul, codul de identificare fiscala, numarul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, precum si numele, renumele si calitatea celor care reprezinta contribuabilul in relatiile cu tertii;
 • titlul si codul proiectului, precum si numarul si data contractului de finantare incheiat intre contribuabil si autoritatea competenta;
 • numarul si data inregistrarii cererii de rambursare la autoritatea competenta;
 • tipul inlesnirii la plata pentru care se solicita eliberarea atestatului;
 • codul IBAN al contului de disponibil 50.98.19 „Disponibil din sume incasate de la autoritatile de management cf. art. V din OUG nr. 50/2013” si unitatea trezoreriei statului la care a fost deschis;
 • data si semnatura contribuabilului/reprezentantului legal/imputernicitului, precum si stampila, daca este cazul.

In cazul proiectelor cu finantare europeana implementate in parteneriat, cererea de eliberarea a atestatului urmeaza sa fie depusa individual de beneficiarul proiectului pentru obligatiile fiscale ale acestuia sau, dupa caz, de fiecare partener pentru obligatiile fiscale datorate de acesta.

Mai mult, potrivit documentului citat, la cererea de eliberare a atestatului contribuabilul ar putea anexa o notificare prin care renunta la dreptul de a percepe sau incasa dobanzi, penalitati sau accesorii de orice natura, aferente creantelor de incasat de la autoritatea competenta in cauza.

Dupa ce autoritatea de management primeste cererea de eliberare a atestatului (pe care trebuie sa o solutioneze in cel mult 5 zile de la data depunerii) urmeaza sa verifice daca cererea de rambursare a contribuabilului a fost autorizata la plata, iar in cazul in care acesta are de incasat sume certe, lichide si exigibile, autoritatea de management va elibera atestatul. Acest document este valabil 20 de zile de la data emiterii, se arata in proiectul de ordin.

Odata ce atestatul este obtinut, contribuabilul urmeaza sa depuna acest document in original la organul fiscal competent, impreuna cu cererea de acordare a amanarii la plata si cu o declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca nu se afla in procedura insolventei.

In momentul in care autoritatea fiscala primeste documentele le va solutiona in termen de cel mult 15 zile de la data depunerii acestora.

Urmatorul pas pentru solutionarea cererii de acordare a amanarii la plata va fi eliberarea de catre organul fiscal competent, din oficiu si in termen de cel mult 5 zile de la data depunerii cererii, a certificatului de atestare fiscala, document care va contine toate taxele si impozitele pe care contribuabilul le are de platit la stat.

Atentie! Eliberarea certificatului de atestare fiscala in scopul acordarii amanarii la plata nu este supusa taxei extrajudiciare de timbru.

Potrivit reglementarilor aflate in dezbatere publica, in cazul in care exista diferente intre sumele solicitate de catre contribuabil in cerere si cele inscrise in certificatul de atestare fiscala, organul fiscal competent urmeaza sa solicite, in scris, prezentarea contribuabilului la sediul sau pentru clarificarea situatiei fiscale a acestuia. Aceasta solicitare urmeaza sa fie transmisa contribuabilului odata cu certificatul de atestare fiscala.

Mai departe, ca urmare a clarificarii neconcordantelor, autoritatea fiscala va intocmi un proces-verbal de punere in acord, precum si un nou certificat de atestare fiscala.

Dupa ce este eliberat certificatul de atestare fiscala, organul fiscal urmeaza sa verifice daca pentru contribuabilii care au solicitat amanarea la plata s-a deschis procedura insolventei, a inceput executarea silita de catre un alt creditor prin poprirea sumelor de incasat de la autoritatile competete si daca contribuabilii au in derulare o esalonare la plata.

Cand aceste verificari se incheie, organul fiscal competent, urmeaza sa intocmeasca, in termen de cel mult 3 zile de la data eliberarii certificatului de atestare fiscala, un referat pe baza caruia emite decizia de amanare la plata sau de respingere a solicitarii.

Efectele amanarii la plata

Conform reglementarilor lansate recent in dezbatere publica de MFP, pe perioada amanarii la plata:

 • pentru obligatiile fiscale principale amanate la plata contribuabilul nu datoreaza obligatii fiscale accesorii, daca a renuntat la perceperea sau incasarea de dobanzi, penalitati sau accesorii de orice natura, aferente creantelor de incasat de la autoritatea competenta in cauza;
 • pentru obligatiile fiscale amanate la plata nu incepe sau se suspenda, dupa caz, procedura de executare silita;
 • obligatiile fiscale principale si accesorii ce fac obiectul amanarii la plata nu se sting, cu exceptia situatiei in care contribuabilul opteaza pentru stingerea acestora.

Alte prevederi ale proiectului

Ori de cate ori, pe perioada amanarii la plata, autoritatea de management constata ca suma certa, lichida si exigibila inscrisa in atestatul pe care l-a emis nu mai este datorata, in intregime sau in parte, aceasta are obligatia de a notifica in termen de cel mult 3 zile organul fiscal competent, se arata in documentul citat.

In aceasta situatie, amanarea la plata isi va pierde valabilitatea, in intregime sau in parte, corespunzator sumei pe care autoritatea competenta nu o mai datoreaza contribuabilului. Astfel, organul fiscal urmeaza sa emita o decizie de pierdere a valabilitatii amanarii la plata.

Reglementarile tratate in acest material nu se aplica, acestea fiind doar in stadiul de proiect, pe care il puteti consulta AICI. Elena Voinea, avocatnet.ro

Cuvinte cheie: , , , ,

 

Niciun comentariu

Adaugă părerea ta!

Adaugă părerea ta


 

Distribuie