Metodologia de ocupare a posturilor didactice care se vacanteaza pe parcursul anului scolar, a fost aprobata

 

In Monitorul Oficial nr. 568 din 6 septembrie 2013 a fost publicat Ordinul nr. 4959/2013 al ministrului Educatiei Nationale pentru aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacanteaza pe parcursul anului scolar in unitatile de invatamant preuniversitar de stat.

profesor si elev la tablaIn cadrul Metodologiei de organizare si desfasurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacanteaza pe parcursul anului scolar in unitatile de invatamant preuniversitar de stat se arata:
Dispozitii generale

Coordonarea metodologica a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate in unitatile de invatamant preuniversitar de stat si particular este asigurata de Ministerul Educatiei Nationale.

Conform art. 95 alin. (1) lit. l) si m) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, inspectoratele scolare asigura:

  • consiliere si asistenta unitatilor de invatamant in gestionarea resurselor umane, a posturilor didactice, legalitatea organizarii si desfasurarii concursurilor de ocupare a posturilor didactice;
  • gestionarea, reactualizarea si publicarea bazei de date privind cadrele didactice calificate ramase nerepartizate si posturile didactice/catedrele din unitatile de invatamant preuniversitar de stat care se vacanteaza pe parcursul anului scolar, prin afisare la sediile proprii si pe site-urile acestora;
  • monitorizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unitatile din invatamantul preuniversitar.

La nivelul fiecarui inspectorat scolar se constituie, in baza deciziei inspectorului scolar general, comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de monitorizare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacanteaza pe parcursul anului scolar, in urmatoarea componenta: presedinte – un inspector scolar general adjunct; 6–12 membri – inspectori scolari/inspectori scolari de specialitate; 1–6 secretari – inspectori scolari pentru managementul resurselor umane; informatician/analist programator/ajutor analist programator; consilierul juridic al inspectoratului scolar.

Pe posturile didactice/catedrele complete sau incomplete care se vacanteaza in unitatile de invatamant preuniversitar de stat pe parcursul anului scolar se repartizeaza personalul didactic calificat care indeplineste conditiile de ocupare a acestor posturi didactice/catedre, conform Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in vigoare pentru anul scolar respectiv, denumita in continuare Metodologie-cadru.

In lipsa personalului didactic prevazut la alin. (1), posturile didactice/catedrele complete sau incomplete care se vacanteaza in unitatile de invatamant preuniversitar de stat pe termen scurt, de cel mult 60 de zile, se atribuie, in regim de plata cu ora, la nivelul unitatilor de invatamant care au posturi didactice neocupate, personalului didactic calificat, prin decizie a directorilor, in baza hotararii consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamant. In mod exceptional, posturile didactice/catedrele vacante/rezervate ramase neocupate, in lipsa personalului didactic calificat, se atribuie, in regim de plata cu ora, la nivelul unitatilor de invatamant care au posturi didactice neocupate, prin decizie a directorilor, pe termen scurt, de cel mult 30 de zile, personalului didactic fara studii corespunzatoare postului, urmand ca in aceasta perioada sa se organizeze concursuri/testari pentru ocuparea acestor posturi.

In cazul in care posturile didactice/catedrele vacantate pe parcursul anului scolar nu pot fi ocupate conform art. 2, consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat in care se vacanteaza posturi didactice/catedre pe o durata mai mare de 60 de zile, in conditiile art. 2 alin. (1), respectiv 30 de zile, in conditiile art. 2 alin. (2), sunt abilitate sa organizeze si sa desfasoare individual, in consortii scolare sau in asocieri temporare la nivel local, concursuri cu probe scrise si practice/orale in profilul postului sau inspectii speciale la clasa pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor, pe perioada determinata, cu personal didactic calificat, respectiv testari pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor cu personal fara studii corespunzatoare postului, conform prezentei metodologii.

Concursurile pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care se vacanteaza pe parcursul anului scolar in unitatile de invatamant preuniversitar de stat constau in proba practica/orala sau inspectie speciala la clasa si proba scrisa din didactica specialitatii in profilul postului didactic/catedrei, potrivit programelor specifice pentru concurs in vigoare, aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale, conform art. 254 alin. (8) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Inspectia speciala la clasa in profilul postului didactic/catedrei si probele practice/orale de profil pentru posturile care sunt conditionate pentru ocupare de proba practica/orala se organizeaza, se desfasoara si se evalueaza conform Metodologiei-cadru.

La aceste probe nu se admit contestatii. Candidatii care nu obtin la inspectia speciala la clasa sau la proba practica/orala minimum nota 5 (cinci) nu au dreptul de a participa la proba scrisa.

Probele scrise se sustin pe baza subiectelor elaborate de comisia de elaborare a subiectelor, baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise, constituita la nivelul unitatii de invatamant/consortiului scolar/grupului de unitati de invatamant care s-au asociat temporar, in concordanta cu programele specifice pentru concurs in specialitatea postului didactic, aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale, si se evalueaza prin note de la 10 la 1.

Comisiile de elaborare a subiectelor, baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise asigura, la cererea candidatilor, si traducerea acestora in limbile minoritatilor nationale. Durata de redactare a lucrarii scrise este de 4 (patru) ore.

Nota obtinuta la proba scrisa are o pondere de 75% in media de repartizare. Pentru proba scrisa se stabilesc de catre comisia de elaborare a subiectelor si a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise minimum 3 (trei) variante de subiecte si baremele de evaluare aferente.

Candidatii trebuie sa obtina minimum nota 5 (cinci) atat la proba scrisa, cat si la proba practica/inspectia speciala, iar media de repartizare se calculeaza astfel: [(nota obtinuta la proba scrisa)*3 + (nota obtinuta la proba practica/inspectia speciala la clasa)]/4.

In cazul mediilor de repartizare egale obtinute la concurs, departajarea candidatilor se face in ordinea prevazuta de Metodologia-cadru. Georgiana Matache, infolegal.ro

Cuvinte cheie: , , , , , ,

 

Niciun comentariu

Adaugă părerea ta!

Adaugă părerea ta


 

Distribuie