Aprobarea Normelor de aplicare in 2013 a Contractului – cadru de acordare a asistentei medicale – Ordinul CNAS nr. 608/2013

 

Ordinul Ministerul Sanatatii si al Casei Nationala de Asigurari de Sanatate nr. 1.083/608/2013 privind modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2013 a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013-2014 a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 596 din 24 septembrie 2013.

CNASAvand in vedere Referatul de aprobare nr. E.N. 9.150 din 19 septembrie 2013 al Ministerului Sanatatii si nr. D.G. 1.637 din 16 septembrie 2013 al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
in temeiul prevederilor:
– art. 217 alin. (5) din titlul VIII „Asigurarile sociale de sanatate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Hotararii Guvernului nr. 117/2013 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013-2014, cu modificarile ulterioare;
– Hotararii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Hotararii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul sanatatii si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emit urmatorul ordin:

Art. I. – Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2013 a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013-2014, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 174 si 174 bis din 29 martie 2013, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. In anexa 17 C, la sectiunea „Tarifele maximale pe zi de spitalizare, pe sectie/compartiment pentru spitalele de cronici si de recuperare, precum si pentru sectiile si compartimentele de cronici/recuperare si neonatologie – prematuri din alte spitale inclusiv pentru sectiile/compartimentele de ingrijiri paliative”, nota 2 va avea urmatorul cuprins:
„NOTA 2: Pentru spitalele care nu au fost in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate in anul 2012, tariful maximal pe zi de spitalizare pentru anul 2013 este diminuat cu 20%. Diminuarea tarifului maximal pe zi de spitalizare pentru anul 2013 mentionata anterior nu se aplica in cazul spitalelor reinfiintate dintre cele care au facut obiectul Hotararii Guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes national «Dezvoltarea retelei nationale de camine pentru persoanele varstnice», cu modificarile ulterioare.”
2. In anexa 17 C, la sectiunea „Tariful mediu pe caz – maximal pentru spitalele de acuti non DRG, respectiv pentru sectiile/compartimentele de acuti din spitalele de cronici si de recuperare”, nota 2 va avea urmatorul cuprins:
„NOTA 2: Pentru spitalele care nu au fost in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate in anul 2012, tariful mediu pe caz maximal pentru anul 2013 este diminuat cu 20%. Diminuarea tarifului mediu pe caz maximal pentru anul 2013 mentionata anterior nu se aplica in cazul spitalelor reinfiintate dintre cele care au facut obiectul Hotararii Guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes national «Dezvoltarea retelei nationale de camine pentru persoanele varstnice», cu modificarile ulterioare.”
3. Anexa 35 C se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. II. – (1) Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se aplica incepand cu luna septembrie 2013, cu exceptia prevederii art. I pct. 3, care se aplica incepand cu data de 25 octombrie 2013
(2) Prescriptiile medicale – recomandarile privind acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale eliberate anterior datei de 25 octombrie 2013 sunt recunoscute la nivelul caselor de asigurari de sanatate daca sunt depuse in termen de 30 de zile de la data emiterii.

Ministrul sanatatii,
Gheorghe-Eugen Nicolaescu

Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
Cristian-Silviu Busoi
avocatnet.ro

Cuvinte cheie: , , , , , ,

 

Niciun comentariu

Adaugă părerea ta!

Adaugă părerea ta


 

Distribuie