Un nou proiect de modificare a Codului fiscal și Codului de procedură fiscală

 

Ministerul Finanțelor Publice supune dezbaterii publice un nou proiect de ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.
Potrivit notei de fundamentare anexate proiectului, promovarea actului normativ este determinată în principal de necesitatea:

codul fiscal-susţinerii mediului de afaceri prin extinderea regimului fiscal favorabil aplicabil în cazul programului stock option plan şi pentru titlurile de participare care nu sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare, acordate angajaţilor, administratorilor şi/sau directorilor persoanelor juridice, inclusiv celor afiliate, în vederea sprijinirii măsurii de fidelizare şi motivare a acestor persoane,
-susţinerii procesului investiţional prin extinderea aplicării facilităţii de scutire de impozit a profitului reinvestit şi asupra dreptului de utilizare a programelor informatice, concomitent cu aplicarea nelimitată în timp a acestei facilităţii fiscale,
-susţinerii implementării şi dezvoltării sistemului de învăţământ profesional şi tehnic, printr -un regim fiscal de deducere integrală a unor cheltuieli, atât la calculul impozitului pe profit cât şi al venitului net anual supus impozitului pe venit, efectuate de operatorii economicii pentru elevi, precum şi prin neimpozitarea beneficiilor primite de elevi,
-clarificării obligaţiilor declarative ale plătitorilor de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitului,
-eliminării inechităţilor generate în practică de obligativitatea regimului de impozitare pe venitul microîntreprinderilor pentru persoanele juridice române care îşi completează capitalul social pe parcursul funcţionării şi care neavând la înfiinţare capital social de minim 25.000 euro, echivalent în lei, nu pot opta pentru plata impozitului pe profit, similar celor care au avut acest capital la înfiinţare. Regimul va fi menţinut opţional, concomitent cu reducerea valorii capitalului social, pentru care persoanele juridice pot aplica opţiunea, la echivalentul în lei a 10.000 euro,
-reglementării prevederilor referitoare la termenul de plată şi de declarare a contribuţiilor sociale obligatorii aferente drepturilor reprezentând diferenţe de venituri din salarii stabilite potrivit legii pentru perioade anterioare,
compatibilizării legislaţiei naţionale cu prevederile Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al TVA, în vederea evitării declanşării procedurii de infringement pentru transpunerea incorectă a prevederilor referitoare la ajustarea TVA pentru bunurile de capital, ca urmare a deschiderii dosarului EU Pilot 8399/16/TAXU,
-sprijinirii urgente a micilor agricultori care întâmpină dificultăţi în aplicarea regimului normal de TVA, prin implementarea unui regim special pentru agricultori, având în vedere posibilitatea de reglementare a unui astfel de regim prevăzută de Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al TVA,
-eliminării restricţionării accesului operatorilor economici la un cod valid de TVA pentru operaţiuni intracomunitare prin înscrierea în registrul operatorilor intracomunitari, având în vedere că în prezent există alte pârghii, mai eficiente, pentru prevenirea evaziunii fiscale, inclusiv în ceea ce priveşte operaţiunile intracomunitare,
-asigurării unui tratament fiscal echitabil în cazul contribuabililor care îşi redobândesc codul de înregistrare în scopuri de TVA, prin repunerea în drepturi a acestora şi a beneficiarilor care au efectuat achiziţii de bunuri/servicii de la aceştia, în perioada în care nu au avut un cod valid de TVA,
-diminuării sarcinilor administrative ale operatorilor economici,
-reintroducerii facilităţilor privind impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi impozitul pe mijloacele de transport, facilităţi de care au beneficiat până la 31 decembrie 2015 soţii/soţiile persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi soţii/soţiile persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate,
-adoptării unor măsuri legislative care să permită ridicarea popririi, pe cale electronică, în contextul măsurilor de debirocratizare şi simplificare administrativă, în special cele referitoare la extinderea modalităţii de comunicare pe cale electronică (eliminarea hârtiei), pentru aceasta fiind necesar să se stabilească un organ fiscal special care să efectueze asemenea acte de executare, la nivel naţional. Neadoptarea măsurii afectează contribuabilii cărora li s-au indisponibilizat sume de bani care depăşesc nivelul creanţei pentru care s-a înfiinţat poprirea, întrucât comunicarea pe suport hârtie a actelor de executare de către organul fiscal competent nu favorizează o reacţie rapidă în ceea ce priveşte deblocarea acestor sume,
-modernizării sistemului de administrare a impozitelor şi taxelor, în special cele privind îndeplinirea, de către contribuabili, a obligaţiilor de declarare şi plată, prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare la distanţă,
transpunerii Directivei 2015/2376/UE de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce priveşte schimbul automat obligatoriu de informaţii în domeniul fiscal, adoptată în data de 8 decembrie 2015 şi, potrivit căreia statele membre adoptă şi publică până la 31 decembrie 2016 actele cu putere de lege şi actele administrative necesare pentru a se conforma acesteia, având totodată obligaţia de a comunica Comisiei textul acestor măsuri. Totodată, statele membre urmează să aplice măsurile respective de la 1 ianuarie 2017,
-creşterea transparenţei utilizării fondurilor publice prin extinderea ariei entităţilor publice care utilizează Sistemul naţional de verificare, monitorizare, raportare şi control al situaţiilor financiare, angajamentelor legale şi bugetelor entităţilor publice (Forexebug)

Proiectul de ordonanță de urgență poate fi consultat pe mfinante.ro

Cuvinte cheie: , , , ,

 

Niciun comentariu

Adaugă părerea ta!

Adaugă părerea ta


 

Distribuie