Consultare publică cu privire la propunerea de proiect a Regulamentului de Alegeri 2019

 

Consiliul de Mediere a comunicat „spre analiză și completare propunerea de proiect de Regulament de Alegeri pentru demnitatea de membru în Consiliul de Mediere, alegeri ce se vor desfășura la finalizarea mandatului actualilor membri ai Consiliului de Mediere în luna martie 2019.

Proiectul de Regulament de Alegeri se va afla pe site-ul Consiliului de Mediere până în data de 01 iunie 2018, data până la care vor fi centralizare toate propunerile venite din partea mediatorilor.

Propunerile dumneavoastră vă rugăm să le comunicați în format electronic (text editabil) pe adresa email secretariat@cmediere.ro.”

Va punem la dispozitie textul integral al acestei „propuneri”, asa cum este publicat pe site-ul Consiliului de Mediere ca sa va puteti exprima parerea.

 

„PROIECT PROPUNERE PROCEDURI DE ORGANIZARE A ALEGERILOR MEMBRILOR CONSILIULUI DE MEDIERE 2019

CAP. 1: Dispoziţii introductive
ART. 1
(1) Consiliul de mediere este un organism autonom, cu personalitate juridica, de interes public, cu atributii de reglementare şi control în domeniul medierii.
(2) Consiliul de mediere este înfiinţat în baza art.17 alin.(1) din Legea nr. 192/2006, privind medierea şi organizarea profesiei de mediator cu modificările ulterioare.
(3) Consiliul de mediere este organizat şi funcţionează potrivit prevederilor Legii nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, publicată în Monitorul Oficial nr.441/22.05.2006, Regulamentului său de organizare şi funcţionare aprobat prin Hotărârea nr.5 a Consiliului de mediere publicată în Monitorul Oficial nr.505/27.07.2007, cu modificările si completarile ulterioare, precum si a Statutului profesiei de mediator adoptat prin Hotararea nr. 39/2015 a Consiliului de mediere publicata in Monitorul Oficial nr. 570 bis/30.07.2015.
ART. 2
(1) Consiliul de mediere este format din 9 (noua) membrii titulari şi 3(trei) membrii supleanţi, aleşi prin vot direct şi secret de către mediatorii autorizaţi cu drept de vot, înscrişi în Tabloul mediatorilor, în condiţiile prezentelor proceduri de organizare a alegerilor.
(2) Pot fi aleși in calitate de membrii ai Consiliului de mediere numai mediatorii autorizaţi care dispun de cunoştinţe teoretice şi de experienţă practică în domeniul medierii conform prevederilor art. 91 din Statutul profesiei de mediator.
(3) Alegerea membrilor Consiliului de mediere are loc în condiţiile Legii, Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului de mediere, a Statutului profesiei de mediator şi ale prezentelor Proceduri de organizare a alegerilor.
(4) Data alegerilor este stabilită de catre Consiliul de mediere în maxim 6 (șase) luni de la declanşarea procedurii de organizare a alegerilor, în conditiile art.20 lit.m^1 din Legea 192/ 2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator.
ART.3
Alegerea membrilor Consiliului de mediere se desfăşoară cu respectarea următoarelor principii: principiul legalităţii, principiul nediscriminarii, principiul imparţialităţii, principiul cooperării, principiul prevenirii, principiul parteneriatului, principiul transparenţei, principiul confidenţialităţii, precum şi principiul responsabilităţii.

CAP. 2: Condiţii de participare la alegeri a mediatorilor autorizaţi.
ART. 4 La alegeri pot participa, cu drept de vot, mediatorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
a. sunt înscrişi în Tabloul mediatorilor autorizati – conform dispozitiilor art. 26 alin. 1 din Statutul profesiei de mediator, în ultima formă transmisă spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform Statutului profesiei de mediator, înainte de declansarea alegerilor;
b. nu se află în executarea unei sancţiuni disciplinare;
c. nu a intervenit nici o cauză de suspendare din exercitarea profesiei la data exercitării dreptului de vot;
d. nu este mediator inactiv in sensul art. 26 alin 3 din Statutului profesiei de mediator.
ART. 5
(1) Pentru a se putea întocmi în mod valabil lista mediatorilor autorizati activi cu drept de vot care participă la alegeri, Consiliul de mediere, va întocmi şi afişa Tabloul mediatorilor cu cel puţin 6(sase) luni anterior datei alegerilor. Mediatorii autorizati activi cuprinsi in sectiunea corespunzatoare a Tabloului meditorilor si care indeplinesc conditiile art. 4 din prezentele proceduri de alegeri sunt inscrisi in lista mediatorilor cu drept de vot si pot vota pentru alegerea membrilor Consiliului de mediere. Lista se publica pe site-ul Consiliului de mediere in termen de ……… de la publicarea Tabloului mediatorilor in Monitorul Oficial.
(2) Mediatorii autorizati deveniti activi ulterior publicarii Tabloului mediatorilor, conform alin. 1, mediatorii inactivi si care devin activi ulterior publicarii Tabloului mediatorilor, conform alin 1, si care indeplinesc conditiile art. 4 din prezentele proceduri sunt inscrisi pe o lista suplimentara, lista ce va fi definitivata cu 60 de zile inainte de data alegerilor.
(3) Lista prevăzută la alin.(1) poate fi contestată în termen de 72 de ore de la data afişării pe site-ul Consiliului de mediere. Contestația listei menționate mai sus se efectuează în scris și se comunică pe adresa oficială a Consiliului de mediere ,,contestatii@cmediere.ro,, sau prin fax la numărul afişat pe site-ul oficial al Consiliului de mediere. Dupa împlinirea termenului de 72 de ore lista ramane definitiva.
(4) Lista prevăzută la alin.(2) poate fi contestată în termen de 72 de ore de la data afişării pe site-ul Consiliului de mediere. Contestașia listei respective se efectuează în scris și se comunică pe adresa oficială a Consiliului de mediere ,,contestatii@cmediere.ro,, sau prin fax la numărul afişat pe site-ul oficial al Consiliului de mediere. Dupa împlinirea termenului de 72 de ore lista ramane definitiva.
(5) Soluţionarea contestatiilor se face de către Departamentul juridic din cadrul Secretariatului Tehnic al Consiliului de mediere în termen de 3 (trei) zile calendaristice de la înregistrarea acestora. Modificările rezultate ca urmare a contestatiilor admise vor fi incluse în lista finală a mediatorilor cu drept de vot ce se publică în maxim 48 de ore de la soluţionarea contestaţiilor.

Cap.3: Condiţii de depunere a candidaturii şi procedura de validare a cadidaturilor
ART. 6
Pentru a fi aleşi ca membrii ai Consiliului de mediere, candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 91 din Statutul profesiei de mediator şi cele prevăzute la art. 2 si art.4 din prezentele proceduri de organizare a alegerilor.
ART. 7
Cererile de candidatură însoţite de actele doveditoare se depun personal, prin mandatar sau prin corespondenta cu confirmare de primire, la sediul Consiliului de mediere cu minim ……. de zile înainte de data limită pentru exercitarea dreptului de vot.
ART. 8
Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente:
a. Cererea de candidatură, conform modelului afişat pe site-ul oficial al Consiliului de mediere – în original;
b. Declaraţia de intenţie privind activitatea candidatului ca viitor membru al Consiliului – semnată, în original;
c. Curiculum vitae, în format Europas cu fotografie – semnat de candidat, în original;
d. Cazier judiciar al candidatului, în termen de valabilitate – în original;
e. Certificat medical din care să rezulte starea de sănătate psihică;
f. Codul de Înregistrare Fiscală a formei de exercitare a profesiei – copie certificată ”conform cu originalul”;
g. Dovada achitării la zi a taxei profesionale datorată până la 31 decembrie a anului anterior (2018) celui în care se organizează alegerile;
h. Dovada ca dispune de cunostinte teoretice suplimentare formarii initiale, insumand minim 80 de ore de cursuri de formare in domeniul rezolvarii conflictelor, acoperind disciplinele din standardul de formare initiala a mediatorului, dintre care cel putin 40 de ore de formare in mediere. Dovada se elibereaza de catre Consiliul de mediere, in urma unei evaluarii efectuate de catre o comisie/persoana specializata desemnata prin adoptarea unei hotarari de către Consiliul de mediere, cu cel putin 60 de zile inainte de data limita a depunerii dosarelor de candidatura, la solicitarea canditatului.
i. Dovada vechimii in profesie, conform dispozitiilor art. 91 lit d) din Statutul profesiei de mediator, eliberata de catre Consiliul de mediere, la solicitarea canditatului.
j. Dovada efectuarii unui numar de 20 de medieri conform dispozitiilor art. 91 lit d) din Statutul profesiei de mediator, va fi facuta sub forma unei declaratii pe propria raspundere, sub sanctiunea art. 327 Cod Penal privind falsul in declaratii.
ART. 9
(1) Cererile de candidatură însoţite de documentele menţionate la art.8 lit. a, din prezentele proceduri, vor fi înregistrate de catre Secretariatul tehnic, în Registrul de intrări al Consiliului de mediere.
(2) Candidatul sau mandatarul va primi confirmarea numărului de înregistrare a candidaturii în Registrul de intrări, cu menţionarea documentelor depuse şi a numărului de file ale dosarului. Pentru dosarele depuse prin corespondenta, Consiliul de mediere va expedia confirmarea numarului de inregistrare a candidaturii la adresa indicata de catre candidat.
(3) Secretariatul tehnic va publica pe site-ul Consiliului, în maxim 24 de ore de la înregistrare, numele mediatorilor care au depus cerere privind candidatura pentru calitatea de membru în Consiliu precum si documentele aferente, menţionand „dosar complet” sau „dosar incomplet, lipseşte……”.
(4) Candidaţii publicaţi de catre Secretariatul tehnic, cu dosarul de candidatură incomplet, pot depune documente în completarea dosarului, în termen de 48 de ore de la publicarea menţiunii ”dosar incomplet”.
(5) În maxim 48 de ore de la expirarea termenului de depunere a cererilor de candidatură, Secretariatul tehnic întocmeste un proces verbal privind situaţia dosarelor depuse, în vederea predării către Comisia electorală a dosarelor de candidatură. Dosarele de candidatură sunt analizate de catre Comisia electorala, iar cele gasite incomplete sau care nu au fost completate în termen, sunt clasate prin proces verbal, care va fi afisat pe site-ul Consiliului. Impotriva solutiei de clasare se poate face contestatie in termen de 48 de ore de la afisare.

CAP. 4: Procedura de validare a candidaturilor (Comisia electorala)
ART. 10
(1) Validarea candidaturilor se face de către Comisia electorală.
(2) Comisia electorală este constituită din 5(cinci) membri şi 2(doi)supleanţi, mediatori autorizaţi cu drept de vot;
(3) Calitatea de membru a comisiei electorale este incompatibilă cu cea de candidat la funcţia de membru în Consiliul de mediere, cu cea de membru în Consiliul de mediere în exerciţiu si cu cea de angajat al Secretariatului tehnic al Consiliului de mediere;
(4) Propunerile pentru membrii în Comisia electorală se formulează de către reprezentantii C.P.M.J-urilor, conform modelului afişat pe site-ul oficial al Consiliului de mediere, timp de 5(cinci) zile calendaristice, începând cu data publicării listei finale a mediatorilor cu drept de vot;
(5) Secretariatul tehnic al Consiliului de mediere va înregistra propunerile C.P.M.J-urilor pentru membrii în Comisia electorală;
(6) Componenta Comisiei electorale se stabileşte prin tragere la sorţi în sedinţă extraordinara organizata de catre Secretariatul Tehnic al Consiliului de mediere si reprezentantii C.P.M.J-urilor la o data stabilita in acord cu Consiliul de mediere.
(7) Secretariatul Comisiei electorale este asigurat de catre unul dintre angajaţii Secretariatului tehnic al Consiliului de mediere, nominalizat print-o decizie a Preşedintelui Consiliului, acesta neavând calitatea de membru al comisiei.

ART. 11
(1) Comisia electorală este constituită ca urmare a adoptarii unei hotărâri de catre Consiliul de mediere, prin care constată îndeplinirea procedurii, conform art.10 din prezentele proceduri de alegeri, cu minim …. de zile înainte de data limită pentru exercitarea dreptului de vot;
(2) Membrii Comisiei electorale aleg Preşedintele comisiei si stabilesc ulterior procedura de lucru in cadrul comisiei.
ART. 12
După constituirea Comisiei electorale, Secretariatul tehnic al Consiliului de mediere va preda pe bază de proces-verbal, toate cererile de candidatură şi documentele anexate acestora, însoţite fiecare de cate un referat semnat de catre un reprezentant al acestuia si un consilier juridic.

ART. 13
(1) Comisia electorală va decide asupra clasarii dosarelor incomplete si asupra validării sau invalidării candidaturilor (din dosarele complete), în termen de 3(trei) zile de la data constituirii sale;
(2) Competenta comisiei electorale in prima faza se rezuma la verificarea existentei documentatiei complete din dosarele de candidatura. Dupa efectuarea acestor verificari comisia electorala intocmeste un proces verbal de clasare pentru dosarele incomplete si un proces verbal de situatie privind dosarele complete.
(3) In cazul formularii de contestatii impotriva solutiei de clasare, dosarele in cauza se vor inainta catre Comisia de contestatii pe baza de proces verbal semnat de catre presedintii comisiilor.
(4) În situtia admiterii contestatiilor impotriva solutiei de clasare, dosarul de candidatura va fi retrimis catre Comisia electorala in vederea validarii sau invalidarii candidaturii, in termen de 48 de ore de la solutionarea contestatiei.
(5) Dosarele de candidatura se analizeaza in vederea validarii sau invalidarii candidaturii, dupa expirarea termenului de contestatie privind solutia de clasare si dupa solutionarea contestatiei propriu-zise.
(6) In analiza dosarelor de candidatura, competenta comisiei in vederea validarii sau invalidarii unor candidaturi, se rezuma la verificarea existenţei Declaratiei prevăzută la art.8 lit.j din prezentele proceduri de organizare a alegerilor, fără a face evaluări pe conţinutul acesteia;
(7) Decizia Comisiei electorale privind validarea sau invalidarea candidaturilor va fi semnată de catre toţi membrii săi şi de catre secretarul comisiei, cu precizarea votului şi a eventualelor observaţii.
(8) Decizia Comisiei se va comunica în maxim 24 de ore, prin afişare la sediul Consiliului de mediere şi prin publicare pe site-ul propriu.

ART. 14
(6) Contestaţiile împotriva deciziei Comisiei electorale se efectueaza in scris si se vor depune la sediul Consiliului de mediere, sau se vor transmite pe adresa oficială a Consiliului de mediere ,,contestatii@cmediere.ro,, sau prin fax la numărul afişat pe site-ul oficial al Consiliului de mediere, în termen de 2 (doua) zile lucrătoare.

Cap.5: Comisia de soluţionare a contestaţiilor
ART. 15
(1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este constituită din 5 (cinci) membrii şi 2 (doi) supleanţi, mediatori autorizaţi activi;
(2) Calitatea de membru al Comisiei de soluţionare a contestaţiilor este incompatibilă cu cea de candidat la funcţia de membru al Consiliului de mediere, angajat în Secretariatul tehnic al Consiliului, precum şi cu cea de membru sau supleant în alte comisii constituite cu prilejul alegerilor aflate în desfăsurare;
(3) Pot fi membri ai Comisiei de soluţionare a contestaţiilor doar mediatorii care au drept de vot.
(4) Propunerile pentru membrii în Comisia de soluţionare a contestaţiilor se formulează de catre CPMJ-uri conform modelului afisat pe site-ul oficial al Consiliului de mediere, timp de 5 (cinci) zile calendaristice începând cu publicarea listei finale a mediatorilor cu drept de vot.
(5) Secretariatul tehnic al Consiliului de mediere va înregistra propunerile pentru membri în Comisia de soluţionare a contestaţiilor.
(6) Componenta Comisiei de soluţionare a contestaţiilor se stabileşte prin tragere la sorţi în sedinţă extraordinara organizata de catre Secretariatul Tehnic al Consiliului de mediere si reprezentantii C.P.M.J-urilor la o data stabilita in acord cu Consiliul de mediere.
(7) Secretariatul comisiei este asigurat prin unul din angajaţii Secretariatului tehnic din departamentul juridic, acesta din urmă neavând calitatea de membru al comisiei.
ART. 16
(1) Comisia electorală este constituită ca urmare a adoptarii unei hotărâri de catre Consiliul de mediere, prin care constată îndeplinirea procedurii, conform art.15 din prezentele proceduri de alegeri, cu minim …. de zile înainte de data limită pentru exercitarea dreptului de vot;
(2) Membrii Comisiei electorale aleg Preşedintele comisiei si stabilesc ulterior procedura de lucru in cadrul comisiei.
ART. 17
(1) In vederea solutionarii contestatiilor, Comisia de solutionare va primi pe baza de proces verbal, semnat de catre presedintii comisiilor, dosarele de candidatura de la Comisia electorala, impreuna cu contestatia si documentatia eleborata de catre Comisia electorala.
(2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor va decide asupra acestora în termen de 2(două) zile de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor;
(3) Decizia Comisiei de soluţionare a contestaţiilor se comunica în maxim 24 de ore prin afişare, la sediul Consiliului de mediere şi prin publicare pe site-ul Consiliului de mediere.
(4) Pentru cazul in care contestatiile sunt admise, dosarele se vor returna imediat dupa emiterea deciziei Comisiei electorale pe baza de proces verbal.

 

ART. 18.
(a) Lista finală a candidaţilor pentru calitatea de membru al Consiliului de mediere se afişează în maxim 24 de ore de la soluţionarea contestaţiilor, prin afişare la sediul Consiliului de mediere şi pe site-ul acestuia.
(b) În interiorul aceluiaşi termen, se publică pe site-ul Consiliului de mediere ,,Declaraţiile de intenţie,, şi ,,Descrierea competenţelor şi a experienţei practice pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de art.20 din Legea 192/2006”, depuse de catre fiecare candidat împreună cu cererea de candidatură, precum şi Curriculum Vitae al fiecărui mediator care candidează pentru calitatea de membru al Consiliului de mediere.

CAP. 6: Buletinele de vot
ART.19.
(a) Alegerea membrilor Consiliului de mediere se face pe baza votului exprimat direct si secret, prin completarea unui singur Buletin de vot pentru fiecare vot exprimat, depus în urnă. Urnele de vot se amplaseaza la locatiile stabilite ca urmare a adoptarii unei hotarari in acest sens, de catre Consiliului de mediere.
(b) Organele de conducere ale fiecarui CPMJ sunt responsabile de asigurarea desfasurarii in bune conditii a procesului de vot, conform instructiunilor ce vor fi stabilite de catre Consiliul de mediere prin adoptarea unei hotarari. In situatia in care unul dintre membrii organelor de conducere a respectivului corp profesional are calitatea de candidat sau se afla in imposibilitate obiectiva de a asigura prezenta pe parcursul derularii procedurii de colectare a buletinelor de vot, acesta va fi inlocuit de catre un mediator cu drept de vot desemnat de catre CPMJ, cu informarea Consiliului de mediere.
(c) Fiecare mediator înscris pe lista de votanţi are dreptul să îşi exprime votul pe un singur Buletin de vot, pentru minim un candidat si maxim nouă candidati pentru fiecare tur de alegeri.
(d) Buletinele de vot se tipăresc înainte de data alegerilor şi conţin numele tuturor candidaţilor validaţi de Comisia electorală, în ordine alfabetică.
(e) Buletinele de vot se tipăresc în număr egal cu cel al mediatorilor cu drept de vot conform listei finale, la care se adaugă o marjă de 5% pentru a acoperi eventualele situaţii de forţă majoră, şi sunt înseriate.
(f) Votul se consideră valabil exprimat, dacă au fost exprimate maxim nouă opţiuni, prin încercuirea numărului înscris în dreptul candidatului sau candidatilor înregistrati oficial prin tipărire în Buletinul de vot.
(g) Votul nu este valabil exprimat dacă au fost exprimate mai mult de 9 (nouă) opţiuni pe un Buletin de vot sau alte optiuni decât cele tipărite iniţial în forma oficială a Buletinului de vot.
(h) Votul nu este valabil exprimat dacă a fost exprimat pe un alt buletin de vot decât cel tipărit conform art.19 lit.c si d din prezentele proceduri.
(i) Pentru confirmarea exprimării votului direct şi secret la urnă, fiecare mediator care şi-a exprimat votul, va semna în lista de votanţi si va aplica ştampila formei de exercitare a profesiei alături de semnătură.
(j) Orice înscrisuri pe Buletinul de vot ce pot conduce la identificarea persoanei care şi-a exprimat votul, atrage anularea respectivului Buletin de vot.
(k) Buletinul de vot este realizat de asemenea maniera, astfel incat sa nu poata fi desfacut si nici falsificat, sens in care Consiliul de mediere va stabili prin hotarare modelul de buletin de vot cu toate semnele distinctive care sa asigure securitatea acestuia.
(l) Dupa tiparire, Secretariatul tehnic preda buletinele de vot pe baza de proces verbal in numarul exact de exemplare conform lit. e) a prezentului articol, in vederea numararii, aplicarii elementelor de siguranta, gruparii in pachete de 50 de bucati sau fractii, Comisiei electorale. La procedurile de predare-primire participa si Comisia de monitorizare.

CAP. 7: Procedura de alegere şi validare a membrilor Consiliului de mediere (Comisia de validare a voturilor)
ART.20.
(a) Comisia de validare a voturilor se constituie înainte de începerea procesului de votare şi este formată din 5 (cinci) membri şi 2(doi) supleanţi, la propunerea CPMJ-urilor, prin depunerea propunerilor conform modelului afişat pe site-ul oficial al Consiliului de mediere.
(b) Propunerile pentru membrii în Comisia electorală se formulează de către reprezentantii C.P.M.J-urilor, conform modelului afişat pe site-ul oficial al Consiliului de mediere, timp de 5(cinci) zile calendaristice, începând cu data publicării listei finale a mediatorilor cu drept de vot;
(c) Secretariatul tehnic al Consiliului de mediere va înregistra propunerile C.P.M.J-urilor pentru membrii în Comisia electorală;
(d) Componenta Comisiei de validare a voturilor se stabileşte prin tragere la sorţi în sedinţă extraordinara organizata de catre Secretariatul Tehnic al Consiliului de mediere si reprezentantii C.P.M.J-urilor la o data stabilita in acord cu Consiliul de mediere;
(e) Comisia de validare a voturilor se constituie ca urmare a adoptarii unei hotărâri de catre Consiliul de mediere în exerciţiu, prin constatarea respectării procedurii prevăzută la lit.b), cu minim ………. zile înainte de data finală a exercitării votului.
(f) Înainte de începerea activităţii, Comisia de validare a voturilor îşi alege un preşedinte care coordonează activitatea comisiei.
(g) Comisia de validare a voturilor este asistată de catre două persoane din Secretariatul Tehnic al Consiliului de mediere, care nu au drept de vot în cadrul Comisiei.
(h) Comisia de validare preia in vederea numararii voturilor exprimate urnele sigilate de la comisia electorala, pe baza de proces verbal. Urnele cu buletine de vot nu se vor deschide decat dupa ce au fost receptionate in totalitate.
(i) Desigilarea se face pentru toate urnele de vot inainte de procedura de numaratoare, buletinele de vot vor fi analizate fara a fi deschise daca corespund din punct de vedere al conditiilor de securitate(elementele distinctive care asigura securitatea buletinului de vot) si de forma (existenta semnaturii mediatorului votant si a stampilei formei de exercitare a profesiei mentionare in Tabloul mediatorilor). Buletinele de vot necorespunzatoare sunt declarate nevalide si vor fi anulate fara a fi deschise pe motivul lipsei elementelor de securizare. Buletinele astfel anulate sunt introduse intr-o urna special amenajata care va fi sigilata si depusa in spatiul securizat si monitorizat, amenajat la sediul Consiliului de mediere. Pentru aceste buletine de vot se va intocmi un proces verbal care consemneaza numarul total al acestora.
(j) Buletinelor de vot valide din punct de vedere al elementelor de securitate li se indeparteaza partea detasabila. Partea detasabila si buletinele de vot propriu-zise se introduc in urne speciale. Urna privind partile detasabile va fi sigilata de catre comisie si depusa in spatiul securizat si monitorizat, amenajat la sediul Consiliului de mediere. Pentru aceste parti detasabile ale buletinelor de vot se va intocmi un proces verbal in care se consemneaza numarul total al acestora.
(k) Dupa operatiunile de la literele i) si j), comisia poate recurge la deschiderea urnei care contine buletinele de vot propriu zise si deschiderea buletinelor de vot, numararea si validarea voturilor. In cazul in care perioada de timp alocata in vederea operatiunilor descrise mai sus este insuficienta, comisia poate decide prelungirea programului de lucru sau amanarea continuarii procesului de deschidere, numarare si validare a voturilor pentru ziua imediat urmatoare. In acest din urma caz, comisia va intocmi un proces verbal cu rezultatul partial al numaratorii si validarii, ce va fi semnat de catre toti membrii comisiei. Buletinele de vot ramase nedeschise vor fi reintroduse in urna speciala, ce va fi resigilata si semnata de catre fiecare membru al comisiei si depusa in spatiul special amenzajat si securizat din cadrul Consiliului de mediere. Pentru a proceda astfel, comisia este obligata sa numere si sa valideze toate buletinele de vot deschise pana la momentul luarii deciziei de intrerupere a procesului de numarare si validare. La reluarea lucrarilor, comisia verifica integritatea urnei, o deschide, numara buletinele de vot existente in urna, verifica corspondenta acestui numar cu numarul indicat in procesul verbal incheiat in ziua anterioara si apoi continua procedurile conform prezentelor norme.
(l) Preşedintele Comisiei de validare a voturilor anunţă public rezultatul votului prin publicare pe site- ul Consiliului de mediere şi prin transmiterea pe Newsletter.
(m) Comisia de validare a voturilor întocmeşte un proces verbal de activitate şi îl depune sub semnătură la Comisia electorală.
(n) Contestaţiile referitoare la vot se depun în maxim 24 de ore la Consiliul de mediere, iar soluţionarea acestora se face în maxim 24 de ore de catre Comisia de soluţionare a contestaţiilor.
(o) CPMJ-urile care au candidaţi înscrişi pe buletinele de vot pot desemna şi câte un observator din partea fiecăruia, care participă la deschiderea urnelor şi validarea voturilor.
(p) Calitatea de membru în Comisia de validare a voturilor, precum şi cea de observator este incompatibilă cu cea de candidat şi membru în Consiliul de mediere, precum şi cu cea de membru în alte comisii prevăzute de prezentele proceduri.
(r) Comisia isi elaboreaza proceduri proprii avand la baza dispozitiile prezentelor norme.
ART. 201
(a) Organele de conducere ale CPMJ-urilor (reprezentantii) au atributii de organizare si desfasurare a procesului de vot in fiecare judet.
(b) Responsabilii vor fi nominalizati ca urmare a adoptarii unei hotarari de catre Consiliul de mediere.
(c) Dupa nominalizare persoanele desemnate vor fi instruite cu privire la desfasurarea procedurii de organizare a procesului de vot in fiecare judet.
(d) Reprezentantii CPMJ-urilor sunt obligati sa respecte instructiunile pentru organizarea si desfasurarea alegerilor si calendarul alegerilor care au fost adoptate prin hotararea Consiliului de mediere.
(e) Reprezentantii CPMJ-urilor au atributii privind organizarea spatiului unde va avea loc procesul de vot si vor inainta catre Consiliul de mediere o informare privind spatiul identificat in vederea emiterii hotararii privind locatiile unde mediatorii isi vor exercita dreptul la vot.
(f) Reprezentantii CPMJ-urilor preiau urnele, buletinele de vot, stampila de control si procesele verbale transmise de catre Comisia electorala si asigura integritatea si securitatea acestora pana in ziua votului inclusiv.
(g) In ziua votului pun la dispozitie materialele primite si supravegheaza exercitarea votului direct si secret de catre mediatorii cu drept de vot.
(h) Dupa incheierea votului expediaza catre Comisia electorala procesele verbale, urnele integre si sigilate, buletinele de vot nefolosite si stampila de control.
(i) Instructiunile detaliate privind atributiile specifice reprezentantilor CPMJ in cadrul desfasurarii procesului electoral vor fi stabilite pentru o practica unitara prin hotarare a Consiliului de mediere.

 

ART.21.
(a) Votul se exprimă secret, o singură dată, prin completarea unui singur Buletin de vot.
(b) Voturile exprimate sunt validate şi numărate de catre Comisia de validare a voturilor, care va anunţa public numărul de voturi obţinute de catre fiecare candidat, după întocmirea procesului verbal în care se consemnează rezultatul votului în ordine descrescătoare a voturilor obţinute.
(c) Lista precizată la lit. b) se va afişa şi pe site-ul Consiliului de mediere.
ART.22.
(a) Comisia electorala isi elaboreaza proceduri proprii avand la baza dispozitiile prezentelor norme.
(b) Pe parcursul procesului electoral Comisia electorala are urmatoarele atributii: de analiza si decizie asupra dosarelor de candidatura, asa cum este prevazut in prezentele proceduri de gestionare si inseriere cu semne distinctive de securitate a buletinelor de vot, de numararea si gruparea in pachete de cate 50 de buletine, la care se adauga cate un pachet corespunzator fractiei reprezentata de restul impartirii numarului de mediatori aferent fiecarui CPMJ din lista finala cu drept de vot, la care se adauga un procent de 5%, de expediere a buletinelor si a stampilelor de control, a urnelor, a proceselor verbale necompletate, catre reprezentantii CPMJ-urilor responsabili.
(c) Comisia electorala va primi si indosaria procesele verbale transmise de catre reprezentantii CPMJ-urilor imediat dupa incheierea exercitarii dreptului la vot a tuturor mediatorilor si va receptiona in original documentele transmise, buletinele de vot nefolosite, urnele de vot sigilate purtand semnaturile reprezentantilor CPMJ-urilor, precum si stampila de control.
(d) Comisia electorala constata prin proces verbal integritatea urnelor de vot si le preda in ordinea receptionarii comisiei de validare, in vederea numararii voturilor si validarii acestora.
(e) Stampilele de control sunt securizate prin depunerea intr-o urna sigilata de catre comisie si depuse in vederea asigurarii securitatii, in spatiul special amenajat si monitorizat din cadrul Consiliului de mediere.
(f) Comisia electorala verifica concordanta dintre procesele verbale transmise de catre reprezentantii CPMJ-urilor si numarul de buletine de vot neutilizate inclusiv integritatea pachetelor de buletine de vot neutilizate. In situatia in care, comisia constata neconcordante intre datele din procesele verbale si numarul de buletine de vot neutilizate va solicita clarificari din partea reprezentantilor CPMJ-urilor, urmand sa consemneze in documentul final al alegerilor aspectele relevante in legatura cu posibilele incidente.
(g) Buletinele de vot neutilizate, introduse intr-o urna sigilata de catre comisie, va fi depusa in vederea asigurarii securitatii in spatiul special amenajat si monitorizat din cadrul Consiliului de mediere.
(h) Dupa finalizarea procesului de numarare si validare a voturilor si dupa solutionarea contestatiilor, Comisia electorala va preda spre arhivare Secretariatului tehnic al Consiliului de mediere urnele, continand stampilele de control si buletinele de vot neutilizate.
(i) Comisia electorala poate fi sesizata de catre reprezentantii CPMJ-urilor in urma incidentelor aparute in teritoriu in legatura cu desfasurarea procesului de vot si va lua decizii in vederea desfasurarii in bune conditii a exercitarii dreptului de vot in concordanta cu prevederile normelor incidente.
(j) Comisia electorală va analiza modul în care s-au desfăsurat alegerile şi va întocmi un referat în care va prezenta etapele desfăşurării alegerilor, însotit de documentele justificative depuse de catre toate comisiile constituite cu prilejul alegerilor.
(k) Primii nouă candidaţi care au obţinut cel mai mare număr de voturi, dar nu mai puţin de 5% din numărul voturilor valabil exprimate, conform procesului verbal întocmit de catre Comisia de validare a voturilor, sunt declaraţi de aceasta ca fiind aleşi pentru calitatea de membru al Consiliului de mediere, în conformitate cu dispozitiile art. 17 alin 3 din Legea 192/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
(l) Următorii trei candidaţi, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinute, dar nu mai puţin de 5 % din numărul total de voturi valabil exprimate, sunt declaraţi de catre Comisia electorală ca fiind alesi ca membri supleanţi ai Consiliului de mediere.
(m) Lista membrilor şi a membrilor supleanţi rezultată în urma votului exprimat conform procesului verbal este transmisă Consiliului de mediere spre publicare.
(n) Consiliul de mediere ia act de rezultatul alegerilor, publică pe site- ul propriu rezultatul alegerilor transmis de catre Comisia electorală şi anunţă data sedinţei de constituire a noului Consiliu de mediere.
(o) Mandatul noului Consiliu de mediere va începe conform dispozitiilor Legii 192/ 2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, a Statutului profesiei de mediator si a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului de mediere.
Art. 23.
(1) În situaţia în care nu sunt întrunite cumulativ condiţiile prevăzute de art. 22 din prezentele proceduri, care să asigure constituirea legală a noului consiliu de mediere, respectiv 9 (noua) membrii titulari şi 3 (trei) membrii supleanţi, care au obţinut un număr de voturi mai mare sau cel puţin egal cu 5% din totalul de voturi valabil exprimate, se va organiza un nou tur de alegeri în condiţiile prevăzute de prezentul regulament, până la completarea componenţei legale a Consiliului de mediere.
(2) Organizarea următorului tur de alegeri va începe în maxim 15 zile pentru care se vor tipări noi Buletine de vot în condiţiile prezentelor proceduri de organizare a alegerilor, pe care se vor înscrie doar candidaţii care nu au fost validaţi după turul anterior de alegeri.
(3) După ce a avut loc un prim tur de alegeri, nu se mai pot depune noi candidaturi.
(4) Rezultatul noului tur de alegeri completează lista anterioară fără să modifice ordinea anterioară a ocupării locurilor de membru în Consiliul de mediere.
(5) Comisiile deja constituite raman in activitate.

Cap.8: MONITORIZAREA ALEGERILOR
ART.24.
(1) Cu minim 10 zile înainte de tipărirea Buletinelor de vot, se constituie Comisia de monitorizare a alegerilor.
(2) Componenta Comisiei de monitorizare se stabileşte prin tragere la sorţi în sedinţă extraordinara organizata de catre Secretariatul Tehnic al Consiliului de mediere si reprezentantii C.P.M.J-urilor la o data stabilita in acord cu Consiliul de mediere si este formată din 5 (cinci) membri, mediatori autorizaţi desemnaţi de catre reprezentantii CPMJ-urilor care depun în acest sens propuneri conform modelului afişat pe site – ul oficial al Consiliului de mediere.
(3) Comisia de monitorizare a alegerilor are rolul de a observa respectarea prevederilor Codului de etică şi deontologie a mediatorilor pe durata campaniei electorale şi a alegerilor, precum şi organizarea şi desfăşurarea alegerilor conform prezentelor proceduri.
(4) Membrii Comisiei se întrunesc în plen la începutul şi la finalul mandatului, îşi desemnează un preşedinte şi îşi stabilesc procedura de lucru.
(5) Mandatul membrilor Comisiei de monitorizare încetează după depunerea la Consiliul de mediere a unui raport scris privind modul în care s-au desfăşurat alegerile, dar nu mai târziu de maxim 5 zile de la anunţarea rezultatului final al acestora.
(6) Raportul integral al Comisiei de monitorizare a alegerilor se publică pe site-ul Consiliului de mediere.
ART.25.
(1) Pe durata alegerilor, mediatorii trebuie să se abţină de la a face aprecieri denigratoare la adresa altor candidaţi sau colegi mediatori.
(2) Este interzisă publicarea sub orice formă a Buletinului de vot înainte de anunţarea publică a rezultatelor finale ale votului.
(3) Comisia electorala, Comisia de soluţionare a contestaţiilor, Comisia de validare a voturilor si Comisia de monitorizare isi vor desfăşura activitatea la sediul Consiliului de mediere din Municipiul Bucureşti, Sos.. Nicolae Titulescu 88 B, Sector 1..

CAP. 9: DISPOZIŢII FINALE
ART.26.
(a) În cazul în care calitatea de membru al Consiliului de mediere încetează în timpul exercitării mandatului în condiţiile art.10 prevăzute de Statutul profesiei de mediator, locul rămas vacant va fi ocupat de un membru supleant, în ordinea înscrierii pe lista membrilor supleanţi.
(b) Prevederile de la lit. a) se aplică şi în cazul revocării unui membru al Consiliului de mediere.
ART.27.
a) Decontarea cheltuielilor de protocol si alte tipuri de cheltuieli pentru membrii comisiilor se va face în limita bugetului alocat respectivei comisii si numai cu avizul preşedintelui de comisie.
b) După constituire, fiecare comisie constituită conform prezentelor proceduri de organizare a alegerilor isi va planifica activitatea şi va înainta o propunere de buget către Consiliul de mediere, spre aprobare.
c) Consiliul de mediere aprobă bugetele propuse de catre Comisii în limita fondului previzionat si votat de catre Consiliul de mediere pentru întreaga organizare si desfăsurare a procesului electoral.

ART.28.
Prezentele proceduri intră în vigoare la data publicării lor la sediul Consiliului de mediere şi pe site-ul oficial al acestuia, conform art. 5 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere.”

 

Cuvinte cheie: , , , ,

 

Niciun comentariu

Adaugă părerea ta!

Adaugă părerea ta


 

Distribuie