Formulare fiscale

 
010 Declaratie de înregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica OMFP 2706/2011) Formular
Se completeaza de persoanele juridice, asocierile si alte entitati fara personalitate juridica. Declaratia de înregistrare se completeaza la înfiintare, iar declaratia de mentiuni se completeaza când se modifica datele declarate anterior. Se utilizeaza la atribuirea codului de identificare fiscala si eliberarea certificatului de înregistrare fiscala, precum si la actualizarea informatiilor. Se completeaza în doua exemplare.
011 Declaratie de înregistrare ca platitor al contributiei trimestriale pentru finantarea unor cheltuieli în domeniul sanatatii (OPANAF 3261/2011) Formular

Se depune de detinatorii autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor (persoane juridice române si reprezentantii legali ai persoanelor juridice straine). Se completeaza în doua exemplare, originalul depunându-se la unitatea fiscala. Termen de depunere: 30 de zile de la data intrarii în vigoare a OG 77/2011, adica 31 octombrie 2011.

020 Declaratie de înregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice române (OMFP 262/2007) Formular

Se completeaza de persoanele fizice, altele decât cele care desfasoara activitati economice în mod independent sau exercita profesii libere. Se utilizeaza la atribuirea codului de identificare fiscala si eliberarea certificatului de înregistrare fiscala, precum si la actualizarea informatiilor. Declaratia se depune direct sau prin împuternicit/reprezentant fiscal, la registratura organului fiscal competent, sau la posta prin scrisoare recomandata. Organul fiscal competent este: pentru contribuabilii care se înregistreaza direct sau prin împuternicit: organul fiscal în a carui raza teritoriala îsi are domiciliul fiscal contribuabilul sau, în cazul depunerii declaratiei de mentiuni, organul fiscal în a carui raza teritoriala se afla sursa de venit; pentru contribuabilii care se înregistreaza prin reprezentant fiscal: organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal.

030 Declaratie de înregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice straine (OMFP 262/2007) Formular

Se completeaza de persoanele fizice straine, altele decât cele care desfasoara în mod independent activitati economice autorizate, sau exercita profesii libere. Se completeaza în doua exemplare.

040 Declaratie de înregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru institutiile publice (OMFP 262/2007) Formular

Se completeaza de institutii publice, în doua exemplare. Se utilizeaza la atribuirea codului de identificare fiscala si eliberarea certificatului de înregistrare fiscala, precum si la actualizarea informatiilor.

050 Cerere de înregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului (OMFP 262/2007) Formular

Cererea se depune în cazul în care domiciliul fiscal este diferit de domiciliul sau sediul social, ori în cazul în care contribuabilul îsi schimba domiciliul fiscal declarat anterior. Se depune la organul fiscal în a carui raza teritoriala se afla noul domiciliu fiscal si va fi însotita de documente care sa faca dovada detinerii sau ocuparii legale a spatiului pentru noul domiciliu fiscal. Se completeaza într-un singur exemplar.

060 Declaratie de înregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru sediile secundare (OMFP 2296/2007) Formular.

Se utilizeaza la înregistrarea sediilor secundare care au obligatii de plata. Se întocmeste în doua exemplare.

070 Declaratie de înregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice în mod independent sau exercita profesii libere (OMFP 2706/2011) Formular.

Se completeaza de contribuabilii persoane fizice care desfasoara activitati economice în mod independent sau exercita profesii libere. Sunt exceptati contribuabilii care desfasoara exclusiv activitati într-o forma de asociere. Declaratia se depune direct sau prin împuternicit/reprezentant fiscal, la registratura organului fiscal competent, sau la posta prin scrisoare recomandata. Organul fiscal competent este: pentru contribuabilii care se înregistreaza direct sau prin împuternicit:organul fiscal în a carui raza teritoriala îsi are domiciliul fiscal contribuabilul sau, în cazul depunerii declaratiei de mentiuni, organul fiscal în a carui raza teritoriala se afla sursa de venit; pentru contribuabilii care se înregistreaza prin reprezentant fiscal: organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal.

080 Declaratie de modificare a domiciliului fiscal (OMFP 1346/2006) Formular

Se completeaza de asocierile si alte entitati fara personalitate juridica. Începând cu data de 1 ianuarie 2007, domiciliul fiscal al contribuabililor este sediul acestora sau locul unde se desfasoara efectiv activitatea principala. Contribuabilii mentionati, înregistrati la 1 septembrie 2006, au obligatia sa solicite modificarea domiciliului fiscal, în vederea eliberarii certificatului de înregistrare continând adresa noului domiciliu fiscal. Prezentarea acestei declaratii trebuie sa fie însotita de o copie de pe certificatul de înregistrare fiscala emis anterior si de actele doveditoare ale informatiilor cuprinse în aceasta declaratie. Se întocmeste în doua exemplare; se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

090 Declaratie de înregistrare fiscala / Declaratie de mentiuni pentru contribuabilii nerezidenti stabiliti în spatiul comunitar care se înregistreaza direct (OPANAF 7/2010) Formular.

Contribuabilii nerezidenti, stabiliti în spatiul comunitar, care au dreptul de a se înregistra direct în România, au obligatia de a depune acest formular la Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenti din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti. Formularul se depune direct la registratura sau la posta, prin scrisoare recomandata, si va fi însotit de o copie autentificata a certificatului de înregistrare eliberat de autoritatea fiscala din tara în care este stabilit contribuabilul. Copia certificatului de înregistrare va fi însotita de traducerea în limba româna, certificata de traducatori autorizati. Declaratia nu se completeaza de catre contribuabilii nerezidenti care au desemnat un reprezentant fiscal si nici de catre persoanele impozabile care au un sediu fix în România.

091 Declaratie de înregistrare în scopuri de TVA / Declaratie de mentiuni a altor persoane care efectueaza achizitii intracomunitare (OPANAF 7/2010) Formular

Declaratia se depune de catre:1) persoana impozabila care are sediul activitatii în România si persoana juridica neimpozabila stabilita în România, neînregistrate si care nu au obligatia sa se înregistreze conform art. 153 din Codul fiscal si care nu sunt deja înregistrate conform art. 153^1 alin. (1) lit. b) sau c) ori alin. (2), care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila în România, înainte de efectuarea achizitiei, daca valoarea depaseste plafonul în anul calendaristic în care are loc achizitia ; 2) persoana impozabila care are sediul activitatii în România, neînregistrata si care nu are obligatia sa se înregistreze conform art. 153, care nu este deja înregistrata conform art. 153 ^1 alin. (1) lit. a) sau c) ori art. 153^1 alin. (2), daca presteaza servicii care au locul în alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este persoana obligata la plata taxei conform echivalentului din legislatia altui stat membru al art. 150 alin. (2), înainte de prestarea serviciului; 3) persoana impozabila care îsi are stabilit sediul activitatii în România, care nu este înregistrata si nu are obligatia sa se înregistreze conform art. 153 si care nu este deja înregistrata conform art. 153^1 alin. (1) lit. a) sau b) ori alin. (2), daca primeste de la un prestator, persoana impozabila stabilita în alt stat membru, servicii pentru care este obligata la plata taxei în România conform art. 150 alin. (2), înaintea primirii serviciilor; 4) persoana impozabila care are sediul activitatii în România, daca nu este înregistrata si nu este obligata sa se înregistreze conform art. 153, si persoana juridica neimpozabila stabilita în România pot solicita sa se înregistreze, conform art. 153^1, în cazul în care realizeaza achizitii intracomunitare, conform art. 126 alin. (6). Declaratia se completeaza în doua exemplare: un exemplar, însotit de o copie de pe certificatul de înregistrare/certificatul de înregistrare fiscala, precum si de pe decizia de înregistrare a domiciliului fiscal (decizia de înregistrare a domiciliului fiscal la cererea contribuabilului sau decizia privind modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului), dupa caz, se depune la registratura organului fiscal competent; un exemplar se pastreaza de catre contribuabil.

092 Declaratie de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila în România (OPANAF 1165/2009) Formular.

Se depune la organul fiscal competent, în 5 zile lucratoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achizitiei intracomunitare. Formularul se completeaza în doua exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute.

093 Declaratie de înregistrare în scopuri de TVA/Declaratie de mentiuni pentru persoanele impozabile care au sediul activitatii economice în afara României, dar sunt stabilite în România prin sedii fixe (OPANAF 7/2010) Formular

Declaratia se completeaza de persoanele impozabile stabilite în România prin unul sau mai multe sedii fixe, conform art. 125^1 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, care sunt obligate sa solicite înregistrarea în scopuri de TVA în conditiile prevazute la art. 153 alin. (2). Formularul se depune la organul fiscal competent si se completeaza în doua exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute. Un exemplar, semnat si stampilat, se depune la unitatea fiscala, direct la registratura sau la posta, prin scrisoare recomandata; un exemplar se pastreaza de catre persoana impozabila.

094 Declaratie privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscala este trimestrul calendaristic si care nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri în anul precedent (OPANAF 7/2010) Formular

Declaratia se completeaza de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care au utilizat trimestrul ca perioada fiscala în anul precedent, care nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri si care nu au depasit plafonul de 100.000 euro, al carui echivalent în lei se calculeaza conform normelor. Formularul se depune la organul fiscal competent si se completeaza în doua exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute. Un exemplar, semnat si stampilat, se depune la unitatea fiscala, direct la registratura sau la posta, prin scrisoare recomandata; un exemplar se pastreaza de catre persoana impozabila.

095 Cerere de înregistrare în / radiere din / Registrul operatorilor intracomunitari (OPANAF 2101/2010). Formular

În vederea înscrierii (radierii) în Registrul operatorilor intracomunitari, contribuabilii trebuie sa depuna o serie de documente prevazute în ordinul mentionat, printre care si acest formular. Cererea se solutioneaza în termen de 10 zile calendaristice de la data înregistrarii la organul fiscal.

096 Declaratie de mentiuni privind anularea înregistrarii în scopuri de TVA, în conditiile art.152 alin.(7) din Codul fiscal, în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art.153 (OPANAF 53/2012). Formular

Se completeaza de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art.153 din Codul fiscal, care nu au depasit plafonul de scutire prevazut la art.152 alin.(1) sau, dupa caz, plafonul determinat conform alin.(5) din Codul fiscal în cursul anului calendaristic precedent si nici plafonul de scutire pentru anul în curs, calculat proportional cu perioada scursa de la începutul anului, care doresc sa fie scoase din evidenta persoanelor înregistrate în scopuri de taxa pe valoarea adaugata. . Se depune la organul fiscal competent, în raza caruia este arondat contribuabilul.

098 Cerere de înregistrare în scopuri de taxa pe valoarea adaugata, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal (OMFP 2795/2011).

Cererea se depune decatre societatile comerciale care se înfiinteaza în baza Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, care sunt supuse înmatricularii la Registrul comertului si care solicita înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal. Se depune la organul fiscal în a carui raza teritoriala se afla sediul social declarat în cererea de înmatriculare în registrul comertului. Formularul se completeaza în doua exemplare. Formular

100 Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat (OPANAF 70/2012) Formular

Se completeaza de platitorii de impozite, taxe si contributii sociale carora le revin obligatii de plata la bugetul stat, conform Nomenclatorul din ordinul mentionat (vezi formularul). Declaratia include date referitoare la obligatii ca, de exemplu: impozit pe profit din asociere; impozit privind venitul persoanelor fizice; taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc; contributii sociale; impozit pe veniturile microîntreprinderilor si altele. Declaratia se depune în format electronic sau pe hârtie prin codificarea informatiilor sub forma de cod de bare. Se folosesc programele respective, puse la dispozitie gratuit de Ministerul Finantelor Publice. Descarca Program.

Se poate depune si prin Internet. Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari si contribuabilii mijlocii, precum si sediile secundare ale acestora, au obligatia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro

Semnarea declaratiilor se realizeaza prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în conditiile Legii nr. 455/2001. Instructiuni de utilizare

101 Declaratie privind impozitul pe profit (OPANAF 155/2012) Formular

Se completeaza anual de catre platitorii de impozit pe profit. Declaratia se depune în format electronic, sau pe hârtie prin codificarea informatiilor sub forma de cod de bare (vezi OMFP 409/2006 cu modificarile ulterioare), prin folosirea programelor respective, puse la dispozitie gratuit de Ministerul Finantelor Publice. Program.

Se poate depune si prin Internet. Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari si contribuabilii mijlocii, precum si sediile secundare ale acestora, au obligatia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro .

Semnarea declaratiilor se realizeaza prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în conditiile Legii nr. 455/2001.Instructiuni de utilizare

104 Declaratie privind distribuirea între asociati a veniturilor si cheltuielilor (OPANAF 1809/2008) Formular

Se depune de catre persoanele juridice, constituite între contribuabilii prevazuti la art. 13 lit. c) si e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre persoana responsabila, desemnata potrivit legii. Declaratia cuprinde informatii privind asociatii persoane juridice straine si/sau persoane fizice. Se foloseste programul pus la dispozitie gratuit de Ministerul Finantelor Publice. Program

112 Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate (HG 1397/2010) Formular

Se depune de catre angajatori si entitatile asimilate acestora. Se completeaza cu programul pus la dispozitie gratuit de Ministerul Finantelor Publice. Program

120 Decont privind accizele (OPANAF 1290/2009) Formular

Se completeaza de catre producatorii sau importatorii de produse accizabile. Se depune în format electronic cu ajutorul programului pus la dispozitie gratuit de Ministerul Finantelor Publice. Program

Se poate depune si prin Internet. Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari si contribuabilii mijlocii, precum si sediile secundare ale acestora, au obligatia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro .

Semnarea declaratiilor se realizeaza prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în conditiile Legii nr. 455/2001.Instructiuni de utilizare

122 Declaratie privind accizele aferente diferentelor de produse accizabile transportate în regim suspensiv (OMFP 532/2007) Formular

Declaratia se depune de catre antrepozitarul autorizat, în cazul neprimirii exemplarului 3 al documentului administrativ de însotire de la antrepozitul fiscal primitor, în situatia livrarilor de produse accizabile în regim suspensiv, în maximum 5 zile de la expirarea termenului de 45 de zile lucratoare de la data expedierii produsului accizabil.

130 Decont privind impozitul la titeiul din productia interna (OPANAF 101/2008) Formular

Se completeaza de catre producatorii interni de titei. Se depune în format electronic, cu ajutorul programului pus la dispozitie gratuit de Ministerul Finantelor Publice. Program

Se poate depune si prin Internet. Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari si contribuabilii mijlocii, precum si sediile secundare ale acestora, au obligatia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro .

Semnarea declaratiilor se realizeaza prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în conditiile Legii nr. 455/2001.Instructiuni de utilizare

150 Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat (OMEF 874/2009) Formular

Cererea pentru utilizarea unui certificat digital calificat se completeaza, se transmite electronic si se listeaza prin functionalitatile puse la dispozitie de serviciul „Depunere declaratii on-line”. Aceasta cerere va fi însotita de: documentul de identitate al titularului certificatului calificat, în original si în copie; documentul, în original si în copie, care atesta calitatea titularului certificatului calificat de reprezentant legal al contribuabilului; documentul de împuternicire, autentificat de notarul public, din care rezulta dreptul titularului certificatului calificat de a semna declaratiile fiscale pentru contribuabil; (acest document se depune în situatia în care titularul certificatului calificat nu are calitatea de reprezentant legal al contribuabilului reprezentat). Documentele se depun de titularul certificatului calificat, pentru fiecare contribuabil reprezentat, la oricare unitate fiscala. Acest formular este inclus în aceasta pagina doar pentru informare, si nu pentru utilizare, deoarece el se obtine în urma procedurii explicate în instructiunile aferente depunerii on-line. Documentul de confirmare a certificatului digital calificat se depune în format electronic, semnat digital de catre solicitant si confirmat prin semnatura electronica a autoritatii de certificare. Document de confirmare

151 Cerere pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului Depunere declaratii on-line (OMEF 847/2009) Formular

Cererea se depune de titularul certificatului calificat. Cererea se listeaza, se completeaza, se semneaza, se scaneaza si se trimite prin e-mail pe adresa admin.portal@mfinante.ro.

160 Decizie de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele si contributiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa (OPANAF 3392/2011). Formular

Compartimentul de specialitate întocmeste Referatul privind impunerea din oficiu, în care se consemneaza elementele analizei documentare care stau la baza stabilirii din oficiu a impozitelor, taxelor si contributiilor, precum si rezultatul constatarilor efectuate. Referatul se avizeaza de seful compartimentului de specialitate si se aproba de conducatorul organului fiscal, dupa care se emite aceasta decizie.

170 Declaratie-inventar privind contributiile trimestriale datorate pentru medicamentele suportate din Fondul national unic de asigurari de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii, aflate în sold la data de 1 octombrie 2011 si neachitate (OPANAF 3395/2011) Formular

Se depune de catre platitorii de contributii, prevazuti la art.9 alin.(7) din OUG.77/2011 privind stabilirea unei contributii pentru finantarea unor cheltuieli în domeniul sanatatii. Formularul se utilizeaza pentru declararea contributiei prevazute la art.363^1 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, aflata în sold la data de 1 octombrie 2011 si neachitata pâna la data depunerii declaratiei-inventar, în conformitate cu prevederile art.9 alin.(7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.77/2011.Termen de depunere: 25 noiembrie 2011. Se completeaza prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Economiei si Finantelor. Program Formularul editat, semnat si stampilat conform legii, va fi însotit de formatul electronic al acestuia (suportul magnetic sau optic).

200 Declaratie privind veniturile realizate din România (OPANAF 52/2012) Formular.

Declaratia se depune de catre persoanele fizice care realizeaza, în mod individual sau într-o forma de asociere, venituri în bani si/sau în natura din România, provenind din: (1) activitati independente, (2) cedarea folosintei bunurilor, (3) activitati agricole pentru care venitul net se stabileste în sistem real, (4) transferul titlurilor de valoare, altele decât partile sociale si valorile mobiliare în cazul societatilor închise, (5) operatiuni de vânzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare. Declaratia se completeaza înscriind cu majuscule, citet si corect, datele prevazute de formular. Se completeaza în doua exemplare, din care unul ramâne la contribuabil. Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.

201 Declaratie privind veniturile realizate din strainatate (OPANAF 52/2012) Formular

Declaratia se completeaza si se depune de catre persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România si persoanele fizice care îndeplinesc, pentru anul de raportare, conditia prevazuta la art.40 alin.(2) din Codul fiscal, care realizeaza venituri din strainatate, impozabile în România, ca urmare a desfasurarii unor activitati în strainatate, cum ar fi: venituri din profesii libere, venituri din activitati comerciale, venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala, venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din activitati agricole, venituri sub forma de dividende, venituri sub forma de dobânzi, venituri din premii, venituri din jocuri de noroc, venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, câstiguri din transferul titlurilor de valoare, venituri sub forma câstigurilor din operatiuni de vânzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract si alte operatiuni similare, alte venituri din investitii, venituri din pensii, precum si alte venituri impozabile potrivit Titlului III din Codul fiscal . Se completeaza de mâna, în doua exemplare, din care unul ramâne la contribuabil. Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata. Nu se declara veniturile din salariile obtinute în strainatate.

204 Declaratie anuala de venit pentru asocierile fara personalitate juridica (OMEF 52/2012) Formular

Declaratia se completeaza si se depune pentru asocierile fara personalitate juridica, constituite între persoane fizice sau pentru asocierile constituite între persoane fizice si persoane juridice române cu statut de microîntreprindere, potrivit titlului IV^1 din Codul fiscal, în cadrul carora se realizeaza venituri din activitati independente, inclusiv din activitati adiacente, sau din activitati agricole, pentru care venitul net se determina în sistem real. Declaratia nu se depune pentru asocierile fara personalitate juridica pentru care venitul net anual se determina pe baza normelor de venit. Se completeaza de mâna, în doua exemplare, din care unul ramâne la contribuabil. Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.

205 Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa, pe beneficiari de venit (OPANAF 52/2012) Formular

Declaratia se completeaza si se depune de catre platitorii de venituri care au obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe veniturile cu regim de retinere la sursa, conform Titlului III din Codul fiscal. Declaratia se completeaza si se depune si de catre urmatorii platitori de venituri:
– intermediari, societatile de administrare a investitiilor în cazul rascumpararii de titluri de participare la fondurile deschise de investitii sau alti platitori de venit, dupa caz, pentru câstiguri/pierderi realizate de persoanele fizice, aferente tranzactiilor cu titluri de valoare, altele decât partile sociale si valorile mobiliare în cazul societatilor închise; platitori de venituri din activitati agricole realizate de persoanele fizice din valorificarea produselor agricole obtinute dupa recoltare, în stare naturala, de pe terenurile agricole proprietate privata sau luate în arenda, catre unitati specializate pentru colectare, unitati de procesare industriala sau catre alte unitati, pentru utilizare ca atare, potrivit art.74 alin.(4) din Codul fiscal, si pentru care nu s-a retinut impozit în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr.190/2009. Se depune numai în format electronic, pe suport magnetic sau optic, prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Economiei si Finantelor. Program

208 Declaratie informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal (Ordin comun MEF 1706/2008 si MJ 1889/C) Formular

Se completeaza de catre notarii publici care au obligatia calcularii, încasarii si virarii impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal. Se depune în format electronic, pe suport magnetic sau optic, prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Economiei si Finantelor. Program

209 Declaratie privind veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal (Ordin comun MEF 1706/2008 si MJ 1889/C) Formular

Se completeaza de catre persoanele fizicecare realizeaza venituri supuse impozitului pe venit din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, în situatia în care transferul dreptului de proprietate asupra constructiilor sau terenurilor se face prin alta procedura decât cea notariala, conform legii. Daca se realizeaza venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal din mai multe tranzactii, atunci se depune câte o declaratie pentru fiecare tranzactie. Se completeaza de mâna, în doua exemplare, din care unul ramâne la contribuabil. Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.

210 Fisa fiscala (OMEF 2293/2007) Formular

Fisa fiscala privind impozitul pe veniturile din salarii se completeaza de catre angajatori pentru fiecare persoana fizica care realizeaza venituri din salarii sau asimilate acestora. Fisele fiscale se depun în format electronic, însotite de un borderou privind continutul acestora, semnat si stampilat. Se foloseste programul de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice. Atentie: conform OPANAF 232/2011, art. 1, alin. (1) „pentru administrarea de catre organele fiscale din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala a obligatiilor fiscale datorate de contribuabilii care au înfiintate sedii secundare înregistrate fiscal ca platitoare de salarii si venituri asimilate salariilor, competenta revine, începând cu data de 1 februarie 2011, organului fiscal în a carui evidenta fiscala este înregistrat contribuabilul care a înfiintat respectivele sedii secundare, inclusiv pentru impozitul pe venitul din salarii datorat de salariatii care îsi desfasoara activitatea la aceste sedii.” Program

220 Declaratie privind venitul estimat/norma de venit (OPANAF 52/2012). Formular

Declaratia se depune de catre persoanele fizice care realizeaza, în mod individual sau într-o forma de asociere, venituri în bani si/sau în natura din România, provenind din: 1. Activitati independente; 2. Cedarea folosintei bunurilor; 3. Activitati agricole impuse în sistem real. Formularul se utilizeaza pentru declararea veniturilor si cheltuielilor estimate a se realiza în anul de impunere, precum si pentru exercitarea optiunii privind modificarea modului de determinare a venitului net. Declaratia se depune si de catre contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente impuse pe baza de norme de venit. Se completeaza de mâna, în doua exemplare, din care unul ramâne la contribuabil. Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.

221 Declaratie privind veniturile din activitati agricole impuse pe norme de venit (OPANAF 647/2012). Formular

Se completeaza de catre persoanele fizice care realizeaza venituri în bani si/sau în natura, provenind din valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor în sere si solarii si/sau sistem irigat, din valorificarea arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor, din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole si altele asemenea, pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit. Se completeaza de mâna, în doua exemplare, din care unul ramâne la contribuabil. Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.

222 Declaratie informativa privind începerea / încetarea activitatii persoanelor fizice care desfasoara activitate în România si care obtin venituri sub forma de salarii din strainatate (OPANAF 52/2012) Formular

Declaratia se completeaza de catre persoanele juridice, fizice sau orice alta entitate la care îsi desfasoara activitatea persoanele fizice, care desfasoara activitate în România si care obtin venituri sub forma de salarii din strainatate. În categoria persoanelor care au obligatia sa depuna declaratia informativa sunt cuprinse: reprezentantele din România ale unor firme, asociatii, fundatii sau organizatii cu sediul în strainatate, organizatii si organisme internationale care functioneaza în România etc.Declaratia se depune ori de câte ori apar modificari de natura începerii / încetarii activitatii în documentele care reglementeaza raporturile de munca, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului. Pentru fiecare contribuabil care obtine venituri sub forma de salarii din strainatate pentru activitatea desfasurata în România, se completeaza si se depune câte o declaratie. Se completeaza de mâna, în doua exemplare, din care unul ramâne la contribuabil. Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.

223 Declaratie privind veniturile estimate pentru asocierile fara personalitate juridica si entitatile supuse regimului transparentei fiscale (OPANAF 52/2012)
FormularDeclaratia se completeaza în cazul asocierilor fara personalitate juridica, constituite între persoane fizice care realizeaza venituri din activitati independente – comerciale si profesii libere, inclusiv din activitati adiacente, precum si din activitati agricole. Declaratia se depune si în cazul persoanele fizice care obtin venituri dintr-o activitate desfasurata într-o forma de organizare cu personalitate juridica (SPRL) constituita potrivit legii speciale si care este supusa regimului transparentei fiscale, potrivit legii. În cazul societatii civile cu personalitate juridica constituita potrivit legii speciale si care este supusa regimului transparentei fiscale, potrivit legii, se aplica regulile de determinare a venitului net din activitati independente. Persoanele fizice care obtin venituri dintr-o activitate desfasurata într-o forma de organizare cu personalitate juridica (SPRL) constituita potrivit legii speciale si care este supusa regimului transparentei fiscale, potrivit legii, au obligatia sa asimileze acest venit distribuit venitului net anual din activitati independente. Se completeaza de mâna, în doua exemplare, din care unul ramâne la contribuabil. Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.
224 Declaratie privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate în România si de catre persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate în România (OPANAF 52/2012) Formular

Declaratia se completeaza de catre persoanele fizice care îsi desfasoara activitatea în România si obtin venituri sub forma de salarii din strainatate, precum si de catre persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice si ale posturilor consulare acreditate în România..Se depune lunar, pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare pentru care s-a realizat venitul. Se depune la: a) organul fiscal în a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde îsi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieste efectiv, în cazul în care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România; b) organul fiscal în a carui raza teritoriala se afla sursa de venit, pentru ceilalti contribuabili persoane fizice.

225 Declaratie privind stabilirea impozitului reprezentând plata anticipata trimestriala în contul impozitului pe câstigul net anual impozabil pentru câstigurile obtinute din transferul titlurilor de valoare, altele decât partile sociale si valorile mobiliare în cazul societatilor închise (OPANAF 2600/2010). Formular.

Se utilizeaza pentru declararea câstigurilor sau pierderilor nete determinate la sfârsitul fiecarui trimestru si a impozitului reprezentând plata anticipata trimestriala în contul impozitului pe câstigul net anual impozabil, pentru câstigurile mentionate anterior.

230 Cerere privind destinatia sumei reprezentând pâna la 2% din impozitul anual si deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ (OPANAF 52/2012) Formular

Se depune de catre persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate acestora, în urmatoarele situatii : – au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr.376/2004 privind bursele private, cu modificarile si completarile ulterioare si solicita restituirea acestora ; – opteaza pentru virarea unei sume reprezentând pâna la 2% din impozitul anual, pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se înfiinteaza si functioneaza în conditiile legii sau unitatilor de cult; contribuabilii care îsi exprima aceasta optiune pot solicita directionarea acestei sume catre o singura entitate nonprofit sau unitate de cult; – contribuabilii solicita deducerea din veniturile impozabile din salarii, obtinute la functia de baza, a cheltuielilor efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit legii, în limita unei sume maxime egale cu 300 lei pe an. Se completeaza de mâna, în doua exemplare, din care unul ramâne la contribuabil. Cererea se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.

250 Decizie de impunere anuala pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice (OPANAF 52/2012) Decizie

Persoanele fizice care obtin venituri din activitati independente, cedarea folosintei bunurilor, activitati agricole, transferul titlurilor de valoare, altele decât partile sociale si valorile mobiliare în cazul societatilor închise, operatiuni de vânzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, primesc aceasta decizie. Se utilizeaza si la stabilirea diferentelor de impozit anual de regularizat, adica stabileste suma care mai trebuie platita sau care trebuie restituita de fisc, în conformitate cu informatiile din Declaratia de venit depusa de contribuabil si cu datele administratiei fiscale.

251 Decizie de impunere anuala pentru veniturile realizate din strainatate de persoanele fizice (OPANAF 52/2012) Decizie

În baza declaratiei contribuabilului român privind veniturile obtinute din strainatate, si pe baza propriilor date, fiscul trimite aceasta decizie care stabileste suma care mai trebuie platita sau, dimpotriva, care trebuie restituita de fisc. Veniturile avute în vedere sunt cele din activitati comerciale, din profesii libere, din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala, din cedarea folosintei bunurilor, din transferul titlurilor de valoare, din dividende, dobânzi, câstiguri la jocurile de noroc. Se ia în consideratie impozitul platit în strainatate (credit fiscal).

253 Decizie de impunere privind venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal (Ordin comun MEF 1706/2008 si MJ 1889/C) Decizie

În baza declaratiei contribuabilului privind veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal si pe baza propriilor date, fiscul trimite aceasta decizie, care stabileste suma care trebuie platita ca impozit pe aceste venituri sau, dimpotriva, care trebuie restituita de fisc.

254 Decizie de impunere privind rectificarea impozitului pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal (Ordin comun MEF 1706/2008 si MJ 1889/C) Decizie

În cazul în care notarul public constata erori sau omisiuni în calcularea si încasarea impozitului pe veniturile din transferul dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia, el comunica organului fiscal în a carui raza teritoriala se afla sediul biroului notarial aceasta situatie. Organul fiscal în a carui raza teritoriala se afla sediul biroului notarial transmite documentatia organului fiscal competent pentru stabilirea impozitului datorat. Acesta stabileste impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal datorat de persoana fizica, calculeaza diferenta de impozit datorat si emite aceasta decizie.

260 Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit (OPANAF 52/2012) Decizie

În baza declaratiei contribuabilului si pe baza propriilor date, fiscul trimite aceasta decizie care stabileste valoarea platilor anticipate din impozit. Veniturile avute în vedere sunt estimate fie în sistem real, fie pe baza normelor de venit.

300 Decont de taxa pe valoarea adaugata (OPANAF 3665/2011) Formular

Se completeaza de persoanele impozabile înregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata. Formularul se completeaza cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitie de Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Program

Formularul se poate depune si prin Internet. Acest formular este inclus în aceasta pagina doar pentru informare, si nu pentru utilizare, deoarece el se completeaza electronic

Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari si contribuabilii mijlocii, precum si sediile secundare ale acestora, au obligatia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro .

Semnarea declaratiilor se realizeaza prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în conditiile Legii nr. 455/2001.Instructiuni de utilizare

301 Decont special de taxa pe valoarea adaugata (OPANAF 30/2011) Formular

Se completeaza de catre contribuabilii mentionati în instructiunile de completare, dupa caz. Se întocmeste în doua exemplare, semnate si stampilate. Formularul se completeaza cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitie de Ministerul Finantelor Publice. Program Se poate depune si prin Internet.

Acest formular este inclus în aceasta pagina doar pentru informare, si nu pentru utilizare, deoarece el se completeaza electronic.

Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari si contribuabilii mijlocii, precum si sediile secundare ale acestora, au obligatia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro .

Semnarea declaratiilor se realizeaza prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în conditiile Legii nr. 455/2001.Instructiuni de utilizare

306 Cerere privind utilizarea ca perioada fiscala pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic(OPANAF 6/2010). Formular

Organul fiscal în a carui raza teritoriala persoana impozabila îsi are domiciliul fiscal sau în a carui evidenta fiscala este înregistrata, poate aproba utilizarea altei perioade fiscale decât luna sau trimestrul, la solicitarea persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, în conditiile prevazute de pct. 80 alin. (2)-(3) din normele metodologice. Cererea se depune pâna la data de 25 februarie a anului pentru care se exercita optiunea.

307 Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata (OPANAF 640/2012). Formular Declaratia se completeaza si se depune de catre: a) persoana impozabila, beneficiara a transferului de active prevazut la art. 128 alin. (7) din Codul fiscal, în calitate de succesor al cedentului în ceea ce priveste ajustarea dreptului de deducere, daca nu este înregistrata în scopuri de TVA conform art.153 din Codul fiscal si nici nu se înregistreaza în scopuri de TVA ca urmare a transferului; b) locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achizitionate printr-un contract de leasing, daca transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc dupa scoaterea din evidenta persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului în baza prevederilor art. 152 alin. (7) din Codul fiscal; c) persoana impozabila pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulata conform art. 153 alin. (9) lit. a) ? e) sau lit. g) din Codul fiscal, care nu a efectuat ajustarile de taxa conform art.128 alin.(4), art. 148, 149 sau 161 din Codul fiscal, în ultimul decont depus înaintea scoaterii din evidenta persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, sau care a efectuat ajustari incorecte.
311 Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de înregistrare în scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal (OPANAF 418/2012). Formular

Se depune de de catre persoanele impozabile al caror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal si care efectueaza în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrari de bunuri/prestari de servicii si/sau achizitii de bunuri si/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei pe valoarea adaugata. Declaratia se depune pâna la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata.

313 Cerere de rambursare pentru persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunitatii (OPANAF 5/2010) Formular

ererea de rambursare se depune de catre persoanele impozabile neînregistrate si care nu sunt obligate sa se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunitatii, pentru rambursarea taxei facturata de alte persoane impozabile si achitata de aceasta pentru bunurile mobile care i-au fost livrate sau serviciile care i-au fost prestate în beneficiul sau în România, precum si a taxei achitate pentru importul bunurilor în România pe o perioada de minimum trei luni sau maxim un an calendaristic sau pe o perioada mai mica de trei luni ramasa din anul calendaristic.

318 Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adaugata pentru persoanele impozabile stabilite în România, depusa potrivit art. 147^2 alin. (2) din Codul fiscal (OPANAF 3/2010). Formular

Cererea se depune de catre persoanele impozabile stabilite în România, pentru rambursarea TVA achitate de acestea pentru bunurile mobile care le-au fost livrate sau serviciile care au fost prestate în beneficiul lor în statul membru în care taxa a fost încasata, precum si a taxei achitate pentru importul bunurilor în respectivul stat membru. Cererea se depune pâna cel târziu la data de 30 septembrie a anului calendaristic care urmeaza perioadei de rambursare. Cererea se completeaza în format electronic si se înainteaza, pe cale electronica, organului fiscal competent din România, prin intermediul portalului electronic pus la dispozitie de Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Formatul electronic al cererii se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de ANAF Programul poate fi descarcat de la adresa www.anaf.ro „Declaratii electronice”. Program

319 Declaratie de ajustare a pro-ratei potrivit dispozitiilor art. 147^2 alin. (2) din Codul fiscal si ale pct. 49 alin. (8) din normele metodologice (OPANAF 3/2010). Formular

Declaratia se depune în cazul în care, ulterior depunerii unei cereri de rambursare, pro-rata de deducere se modifica, ca urmare a calculului pro-ratei definitive conform art. 147 alin. (8) din Codul fiscal, pentru a rectifica suma solicitata sau deja rambursata. Se utilizeaza echipament informatic pentru completare si editare, cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitie gratuit. Program Se întocmeste de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România.

321 Cerere de restituire de accize (OMEF 420/2007) Formular

Se depune de catre utilizatorii produselor supuse accizelor armonizate, pentru care se acorda scutire indirecta.

390 VIES Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare de bunuri (OPANAF 3162/2011) Formular

Se depune lunar de catre persoanele înregistrate în scopuri de TVA care au efectuat livrari, achizitii sau prestari de servicii în tarile membre ale Uniunii Europene, sau în cadrul unei operatiuni triunghiulare, astfel cum sunt definite în titlul VI din Codul fiscal. Formularul se completeaza cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitie de Ministerul Finantelor Publice. Program Se poate depune si prin Internet. Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari si contribuabilii mijlocii, precum si sediile secundare ale acestora, au obligatia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro . Semnarea declaratiilor se realizeaza prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în conditiile Legii nr. 455/2001.Instructiuni de utilizare

392A Declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate în anul … (OPANAF 1081/2011) Formular

Formularul se completeaza de catre persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispozitiilor art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, a caror cifra de afaceri, efectiv realizata la finele anului calendaristic, este inferioara sumei de 35.000 de euro, calculata în echivalent lei, potrivit legii. Se depune pâna la data de 25 februarie, inclusiv, a anului urmator celui de raportare. Se depune, în format electronic la registratura organului fiscal competent sau la posta, prin scrisoare recomandata. Formatul electronic va fi însotit de formularul editat cu ajutorul programului de asistenta, semnat si stampilat. Formatul se editeaza în doua exemplare: 1 exemplar se depune la unitatea fiscala, împreuna cu suportul electronic; 1 exemplar se pastreaza de catre persoana impozabila. Formatul electronic se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice. Programul este pus la dispozitia persoanelor impozabile, gratuit, de unitatile fiscale sau poate fi descarcat de pe serverul de web al Ministerului Finantelor Publice. Program

392B Declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate în anul … (OPANAF 1081/2011) Formular

Se completeaza de catre persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispozitiilor art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, a caror cifra de afaceri realizata la finele anului calendaristic, excluzând veniturile obtinute din vânzarea de bilete de transport international rutier de persoane, este inferioara sumei de 35.000 de euro, calculata în echivalent lei, potrivit legii. Se depune la organul fiscal competent, pâna la data de 25 februarie, inclusiv, a anului urmator celui de raportare. Se depune în format electronic, astfel: la registratura organului fiscal competent; la posta, prin scrisoare recomandata. Formatul electronic depus pe suport electronic va fi însotit de formularul editat de persoana impozabila cu ajutorul programului de asistenta, semnat si stampilat, conform legii. Formularul se editeaza în doua exemplare: un exemplar se depune la unitatea fiscala, împreuna cu suportul electronic; un exemplar se pastreaza de catre persoana impozabila. Formatul electronic se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice. Program

393 Declaratie informativa privind veniturile obtinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane, cu locul de plecare din România în anul … (OPANAF 1081/2011) Formular

Se completeaza de catre persoanele înregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispozitiilor art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, care în cursul anului precedent au prestat servicii de transport international de persoane. Se depune la organul fiscal competent, pâna la data de 25 februarie, inclusiv, a anului urmator celui de raportare. Se depune în format electronic, astfel: la registratura organului fiscal competent; la posta, prin scrisoare recomandata. Formatul electronic depus pe suport electronic va fi însotit de formularul editat de persoana impozabila cu ajutorul programului de asisten.a, semnat si stampilat, conform legii. Formularul se editeaza în doua exemplare: un exemplar se depune la unitatea fiscala, împreuna cu suportul electronic; un exemplar se pastreaza de catre persoana impozabila. Formatul electronic se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice Program

394 Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national (OPANAF 3596/2011) Formular .

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România sunt obligate sa declare toate livrarile de bunuri, prestarile de servicii si achizitiile de bunuri si servicii realizate, pe teritoriul României, catre/de la alte persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România. Declaratia 394 se depune la organul fiscal competent pâna în data de 25 inclusiv a lunii urmatoare încheierii perioadei de raportare (care este perioada fiscala declarata pentru depunerea decontului de taxa pe valoarea adaugata – formularul 300). Formatul electronic al declaratiei se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice si este pus la dispozitia contribuabililor, gratuit, de unitatile fiscale sau poate fi descarcat de pe serverul de web al Ministerul Finantelor Publice. Program Explicatii

400 Declaratie informativa privind veniturile din economii obtinute din România de persoanele fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene, tari terte si teritorii dependente sau asociate (OMEF 564/2007) Formular 400

Se depune de catre platitorii de venituri din economii obtinute din România de persoanele fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene, tari terte si teritorii dependente sau asociate. Termen: 28/29 februarie curent, pentru platile facute în anul precedent. Se aplica pentru veniturile din dobânzi realizate începând din 1 ianuarie 2007. Program

500 Fisa de înscriere în cazierul fiscal (OMFP 2696/2011) Formular

Datele se completeaza de organele cu atributii de control sau de compartimentele juridice respective.

501 Fisa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal (OMFP 2696/2011) Formular

Se utilizeaza la actualizarea înscrierilor în cazierul fiscal al contribuabililor.

502 Cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal (OMFP 2696/2011) Formular

Se utilizeaza la eliberarea unui certificat de cazier fiscal. Se întocmeste într-un exemplar de contribuabil.

503 Cerere de rectificare a datelor înscrise în cazierul fiscal (OMFP 2696/2011) Formular

Se foloseste la rectificarea datelor înscrise în cazierul fiscal. Se completeaza într-un exemplar de contribuabil.

504 Certificat de cazier fiscal (OMFP 2696/2011) Formular

Se utilizeaza numai în scopul în care a fost eliberat. Se întocmeste in doua exemplare de organul fiscal.

505 Fisa de înscriere în cazierul fiscal a atragerii raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent (OMFP 2696/2011) Formular

Se întocmeste de organul fiscal.

506 Fisa de înscriere în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscala (OMFP 2696/2011) Formular

Se întocmeste de organul fiscal.

507 Fisa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind atragerea raspunderii solitare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent (OMFP 2696/2011) Formular .

Se întocmeste de organul fiscal.

508 Fisa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscala (OMFP 2696/2011) Formular

Se întocmeste de organul fiscal.

710 Declaratie rectificativa (OPANAF 1340/2009) Formular

Se utilizeaza pentru corectarea impozitelor/taxelor declarate la bugetul de stat, stabilite de catre platitori prin autoimpunere sau cu regim de retinere la sursa, precum si a contributiilor sociale datorate de angajatori si retinute de catre acestia de la asigurati. Formularul se completeaza cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitie de Ministerul Finantelor Publice. Se poate depune si prin Internet. Obligatiile de plata la bugetul de stat sunt cuprinse în Nomenclatorul prevazut în anexa nr. 17 la OPANAF 101/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari si contribuabilii mijlocii, precum si sediile secundare ale acestora, au obligatia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro . Semnarea declaratiilor se realizeaza prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în conditiile Legii nr. 455/2001.Instructiuni de utilizare

FORMULARE FISCALE FARA NUMAR DE IDENTIFICARE

 

Notificare privind înregistrarea fiscala din oficiu (OPANAF 714/2012). Formular. În termen de 5 zile de la primirea prezentei notificari, contribuabilul trebuie sa se prezinte la sediul unitatii fiscale pentru a depune declaratia de înregistrare fiscala sau pentru a prezenta documente din care sa rezulte ca nu are obligatia înregistrarii fiscale.
Decizie privind înregistrarea fiscala din oficiu (OPANAF 714/2012). Formular. În cazul în care contribuabilul nu da curs notificarii de mai sus, organul fiscal va proceda la înregistrarea fiscala din oficiu.
Declaratie pe propria raspundere în vederea calculului taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule (HG 9/2012). Formular. Se completeaza pentru determinarea deprecierii reale a unui autovehicul rulat si reducerea suplimentara a taxei. Suma reprezentând taxa ce urmeaza a fi platita, calculata potrivit prevederilor art. 6 din legea 9/2012, poate fi ajustata atunci când autovehiculul pentru care se solicita una dintre operatiunile prevazute la art. 4 din lege nu se încadreaza în parametrii de referinta ai unui autovehicul considerat standard. Declaratia se depune la organul fiscal competent, care este: a) în cazul persoanelor juridice, al persoanelor fizice care desfasoara activitati economice în mod independent sau exercita profesii libere – organul fiscal la care persoana este înregistrata ca platitor de impozite si taxe; b) în cazul persoanelor fizice – organul fiscal în a carui raza teritoriala persoana fizica îsi are domiciliul fiscal.
Cerere de restituire a diferentelor privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule (HG 9/2012). Formular. Diferentele pot fi: diferenta între suma achitata anterior, cu titlu de taxa pe poluare pentru autovehicule, si cuantumul rezultat din aplicarea prevederilor privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule; diferenta între suma achitata anterior, cu titlu de taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, si cuantumul rezultat din aplicarea prevederilor privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule; valoarea reziduala a taxei pentru autovehiculul care a fost scos din parcul auto national si pentru care s-a platit taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule; diferente calculate în urma contestarii taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule. Cererea de restituire se solutioneaza de organul fiscal competent, care este: a) în cazul persoanelor juridice, al persoanelor fizice care desfasoara activitati economice în mod independent sau exercita profesii libere – organul fiscal la care persoana este înregistrata ca platitor de impozite si taxe; b) în cazul persoanelor fizice – organul fiscal în a carui raza teritoriala persoana fizica îsi are domiciliul fiscal.
Fisa capacitatii de cazare (OPANAF 52/2012) Se depune de catre contribuabilii care realizeaza venituri din închiriere în scop turistic a camerelor situate în locuinte proprietate personala, având o capacitate de cazare cuprinsa între 1 si 5 camere, inclusiv. Se anexeaza la declaratia 220 „Declaratie privind venitul estimat/norma de venit”. Formular
Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România Set of questions for determining the fiscal residence of the individual on the arrival in Romania (OMFP 74/2012) Formular Au obligatia completarii formularului persoanele fizice care sosesc în România si au o sedere în statul român o perioada sau mai multe perioade ce depasesc în total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat.
Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la plecarea din România Set of questions for determining the fiscal residence of the individual when leaving Romania OMFP 74/2012) Formular Au obligatia completarii persoanele fizice rezidente în România, precum si persoanele fizice nerezidente, care au avut obligatia completarii formularului prevazut la art. 1, lit.a), care pleaca din tara noastra si care vor avea o sedere în strainatate mai mare de 183 de zile într-un an calendaristic.
NOTIFICARE privind îndeplinirea conditiilor de rezidenta fiscala potrivit prevederilor art. 7 si art. 40 alin.(2) – (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare sau a Conventiei de evitare a dublei impuneri încheiata între România si ?, de catre persoanele fizice care sosesc în România si care vor avea o sedere mai mare de 183 de zile NOTIFICATION regarding the fulfillment of the fiscal residence conditions according to the provisions of Article 7 and Article 40 para (2) – (6) of the Law no. 571/2003 on the Fiscal Code with subsequent amendments and completions or the Convention for the avoidance of double taxation concluded between Romania and ?, by individuals arriving in Romania and which are going to stay for more than 183 days (OMFP 74/2012) Formular Se completeaza, se semneaza si se elibereaza de catre autoritatea fiscala competenta în a carei raza teritoriala persoana fizica îsi are domiciliul fiscal, potrivit legii.
NOTIFICARE privind îndeplinirea conditiilor de rezidenta fiscala potrivit prevederilor art. 7 si art. 40 alin. (2) – (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare sau a Conventiei de evitare a dublei impuneri încheiata între România si ?, de catre persoanele fizice care pleaca din România si care vor avea o sedere în strainatate mai mare de 183 de zile NOTIFICATION regarding the fulfillment of the fiscal residence conditions according to the provisions of Article 7 and Article 40 para. (2) – (7) of the Law no. 571/2003 on the Fiscal Code with subsequent amendments and completions or the Convention for the avoidance of double taxation concluded between Romania and by individuals leaving Romania and which are going to stay abroad for more than 183 days Formular Se completeaza, se semneaza si se elibereaza de catre autoritatea fiscala competenta în a carei raza teritoriala persoana fizica îsi are domiciliul fiscal, potrivit legii.
Decizie privind anularea înregistrarii în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art.152 alin.(7) din Legea nr.571/2003, privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (OPANAF 53/2012). Formular
Cerere privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule (OPANAF 28/2012). Persoana fizica sau juridica, care intentioneaza sa efectueze una din operatiunile prevazute la art. 4 din legea 9/2012, depune la organul fiscal competent aceasta cerere, însotita de documentele prevazute la art. 3 alin. (2) din normele metodologice, în copie si original (adica: a) cartea de identitate a vehiculului; b) documente care atesta dobândirea autovehiculului pentru care se solicita plata taxei de catre contribuabil; c) în cazul autovehiculelor rulate achizitionate din alte state, un document din care sa rezulte data primei înmatriculari a acestora si, dupa caz, declaratia pe propria raspundere prevazuta la art. 6 alin. (5), precum si rezultatul expertizei tehnice efectuate de Regia Autonoma „Registrul Auto Român” ori rezultatul evaluarii individuale efectuate potrivit art. 6 alin. (20).)Formular
Cerere privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule care fac obiectul contractelor de leasing (OPANAF 28/2012). Pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing, se depune la organul fiscal competent aceasta cerere, care contine elementele necesare calculului taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, potrivit art. 3 alin. (4) din normele metodologice. Cererea privind autovehiculele în leasing se depune la organul fiscal competent în format electronic, însotita de formularul editat. Formular
Referat privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule (OPANAF 28/2012). Compartimentul de specialitate al unitati fiscale, pe baza documentelor depuse de contribuabil si a elementelor prevazute de lege si de normele metodologice, procedeaza la calcularea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si întocmeste acest referat. Formular
Decizie privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule (OPANAF 28/2012). Pe baza referatului, compartimentul de specialitate întocmeste proiectul acestei decizii. Decizia se întocmeste în doua exemplare, se verifica si se avizeaza de seful compartimentului de specialitate si se înainteaza, împreuna cu documentatia si cu referatul, spre aprobare, conducatorului unitatii fiscale. Formular
Decizie privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule care fac obiectul contractelor de leasing (OPANAF 28/2012). Pe baza referatului, compartimentul de specialitate întocmeste proiectul acestei decizii. Decizia se întocmeste în doua exemplare, se verifica si se avizeaza de seful compartimentului de specialitate si se înainteaza, împreuna cu documentatia si cu referatul, spre aprobare, conducatorului unitatii fiscale. Formular
Decizie privind stabilirea diferentelor de taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule OPANAF 28/2012). Se utilizeaza la: stabilirea diferentelor de debit pozitive sau negative, în situatii cum sunt: erori materiale aparute în documentatia depusa de contribuabil sau în documentele emise de organul fiscal. Formular
Decizie de desfiintare a deciziei de impunere din oficiu (OPANAF 3392/2011). În cazul în care, în termen de 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere din oficiu, contribuabilul depune declaratia fiscala privind obligatiile care au format obiectul acestei decizii, decizia de impunere din oficiu se desfiinteaza, decizia de desfiintare comunicându-se acestuia. Formular
Referat privind impunerea din oficiu (OPANAF 3392/2011). Organul fiscal întocmeste referatul de fata, consemnând elementele analizei documentare care stau la baza stabilirii din oficiu a impozitelor, taxelor si contributiilor, precum si rezultatul constatarilor efectuate în acest scop. Formular
Decizie de esalonare la plata a obligatiilor fiscale (OMFP 2677/2011). Dupa analizarea îndeplinirii conditiilor legale ca urmare a cererii depuse de contribuabil (conform art. 3 din Procedura din ordinul mentionat), organul fiscal emite aceasta decizie. În situatia în care nu sunt îndeplinite conditiile prevazutela alin. (1) lit. a)?c), organul fiscal îndruma contribuabilii înprivinta drepturilor si obligatiilor ce le revin în cursul procedurii de acordare a înlesnirilor la plata. Formular.
Decizie de amânare la plata a penalitatilor de întârziere (OMFP 2677/2011). Dupa analizarea îndeplinirii conditiilor legale ca urmare a cererii depuse de contribuabil (conform art. 3 din Procedura din ordinul mentionat), organul fiscal emite aceasta decizie. Formular.
Decizie de respingere a cererii de acordare a esalonarilor la plata a obligatiilor fiscale (OMFP 2677/2011). Daca nu sunt îndeplinite conditiile legale ca urmare a cererii depuse de contribuabil (conform art. 3 din Procedura din ordinul mentionat), organul fiscal emite aceasta decizie. Formular.
Situatia încasarilor si platilor pe ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de acordare a esalonarii la plata a obligatiilor fiscale (OMFP 2677/2011). Documentul se depune de contribuabil împreuna cu cererea de esalonare la plata a obligatiilor fiscale (conform art. 3 din Procedura din ordinul mentionat). Formular.
Certificat de atestare fiscala (OMFP 2677/2011). Se elibereaza de organul fiscal, din oficiu, pentru acordarea înlesnirilor la plata a obligatiilor fiscale în conformitate cu prevederile OUG 29/2011, ca urmare a cererii de acordare a esalonarilor la plata a obligatiilor fiscale depuse de contribuabil. Se poate utiliza 90 de zile de la data eliberarii. Formular.
Certificat de atestare fiscala pentru contribuabilii care au înfiintate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii (OMFP 2677/2011). Se elibereaza de organul fiscal, din oficiu, pentru acordarea înlesnirilor la plata a obligatiilor fiscale în conformitate cu prevederile OUG 29/2011, ca urmare a cererii de acordare a esalonarilor la plata a obligatiilor fiscale depuse de contribuabil. Se poate utiliza 90 de zile de la data eliberarii. Formular.
Proces-Verbal de punere de acord (OMFP 2677/2011). Se întocmeste de organul fiscal, dupa clarificarea neconcordantelor dintre sumele solicitate de catre contribuabil în cerere si cele înscrise în certificatul de atestare fiscala. Formular.
Referat „A”. (OMFP 2677/2011). Dupa verificarea conditiilor prevazute la art. 6 alin. (1) din Procedura din ordinul mentionat, organul fiscal competent, în cel mult 15 zile de la eliberarea certificatului de atestare fiscala, întocmeste acest referat. Formular.
Referat „B”. (OMFP 2677/2011). În situatia în care sunt îndeplinite conditiile prevazute la art. 4 alin. (1) din ordonanta de urgenta, organul fiscalîntocmeste referatul „B” si emite decizia de esalonare la plata a obligatiilor fiscale, precum si decizia de amânare la plata a penalitatilor de întârziere.Formular.
Acord de principiu (OMFP 2677/2011). Concomitent cu referatul „A”, organul fiscal întocmeste acordul de principiu sau, dupa caz, decizia de respingere a cererii de acordare a esalonarilor la plata a obligatiilor fiscale. Formular.
Decizie de finalizare a esalonarii la plata a obligatiilor fiscale (OMFP 2677/2011). În situatia în care sumele esalonate la plata au fost stinse în totalitate si au fost respectate conditiile prevazute la art. 10 alin. (1) din OUG 29/2011, organul fiscal emite decizia de finalizare a esalonarii la plata a obligatiilor fiscale, precum si decizia de anulare a penalitatilor de întârziere amânate la plata. Formular.
Decizie de anulare a penalitatilor de întârziere amânate la plata (OMFP 2677/2011). În situatia în care sumele esalonate la plata au fost stinse în totalitate si au fost respectate conditiile prevazute la art. 10 alin .(1) din OUG 29/2011, organul fiscal emite decizia de finalizare a esalonarii la plata a obligatiilor fiscale, precum si decizia de anulare a penalitatilor de întârziere amânate la plata. Formular.
Decizie de constatare a pierderii valabilitatii esalonarii la plata a obligatiilor fiscale (OMFP 2677/2011). În cazul în care se constata neîndeplinirea uneia dintre conditiile prevazute la art. 10 alin. (1) din OUG 29/2011, organul fiscal emite decizia de constatare a pierderii valabilitatii esalonarii la plata a obligatiilor fiscale, precum si decizia de pierdere a valabilitatii amânarii la plata a penalitatilor de întârziere. Formular.
Decizie de pierdere a valabilitatii amânarii la plata a penalitatilor de întârziere (OMFP 2677/2011). În cazul în care se constata neîndeplinirea uneia dintre conditiile prevazute la art. 10 alin. (1) din OUG 29/2011, organul fiscal emite decizia de constatare a pierderii valabilitatii esalonarii la plata a obligatiilor fiscale, precum si decizia de pierdere a valabilitatii amânarii la plata a penalitatilor de întârziere. Formular.
Decizie de modificare a deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale (OMFP 2677/2011). În situatia în care ulterior emiterii deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale/deciziei de amânare la plata a penalitatilor de întârziere se constata erori în continutula acestora, pe baza documentelor care atesta aceasta situatie, precum si în cazul în care se achita anticipat mai mult de 3 rate din graficul de esalonare la plata, potrivit prevederilor art. 17 alin.(5) din OUG 29/2011, organul fiscal emite o decizie de modificare a deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale/deciziei de amânare la plata a penalitatilor de întârziere. Formular.
Decizie de modificare a deciziei de amânare la plata a penalitatilor de întârziere (OMFP 2677/2011). În situatia în care ulterior emiterii deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale/deciziei de amânare la plata a penalitatilor de întârziere se constata erori în continutula acestora, pe baza documentelor care atesta aceasta situatie, precum si în cazul în care se achita anticipat mai mult de 3 rate din graficul de esalonare la plata, potrivit prevederilor art. 17 alin.(5) din OUG 29/2011, organul fiscal emite o decizie de modificare a deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale/deciziei de amânare la plata a penalitatilor de întârziere. Formular.
Decizie referitoare la obligatiile de plata accesorii reprezentând penalitati (OMFP 2677/2011). Penalitatea prevazuta la art. 12 din OUG 29/2011 se comunica contribuabilului prin aceasta decizie. Formular.
Aviz privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 781alin. (1) lit. b)/ lit. c) din Codul de procedura fiscala /de reactivare /de îndreptare a erorii materiale (OPANAF 3578/2011). Se emite de organul fiscal. Formular
Decizie de declarare în inactivitate (OPANAF 3578/2011). Se emite de organul fiscal. Formular
Decizie de reactivare (OPANAF 3347/2011). Se emite de organul fiscal. Formular
Decizie de anulare a deciziei de declarare în inactivitate (OPANAF 3347/2011). Se emite de organul fiscal. Formular
Decizie de respingere a cererii de reactivare/îndreptare a erorii materiale (OPANAF 3578/2011). Se emite de organul fiscal. Formular
Notificare privind îndeplinirea conditiilor pentru declararea ca inactiv potrivit prevederilor art. 78^1 alin. (1) lit. a) din OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (OPANAF 3347/2011). Se emite de organul fiscal. Formular
Notificare privind neconcordante între documentele furnizate si evidenta fiscala (OPANAF 3347/2011). Se emite de organul fiscal. Formular
Cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscala (OMFP 2618/2011). Pentru eliberarea certificatului, contribuabilii – persoane fizice sau juridice – depun aceasta cerere. Formular
Certificat de atestare fiscala (OMFP 2618/2011) Certificatul atesta îndeplinirea obligatiilor bugetare de plata ale persoanelor juridice sau fizice. Certificatul este valabil 30 de zile. Formular
Decizie de reducere a penalitatilor de întârziere (OPANAF 3253/2011). Dupa analiza cererii contribuabilului si a îndeplinirii conditiilor prevazute în OMFP 2604/2011, organul fiscal elibereaza aceasta decizie. Formular
Decizie de anulare a penalitatilor de întârziere (OPANAF 3253/2011). Dupa analiza cererii contribuabilului si a îndeplinirii conditiilor prevazute în OMFP 2604/2011, organul fiscal elibereaza aceasta decizie. Formular
Certificat (OPANAF 3193/2011). Se elibereaza de organul fiscal. Pentru a solicita eliberarea Certificatului, din care rezulta ca nu se datoreaza TVA în România, persoanele prevazute la pct. 6 din cap. I din OPANAF 3193/2011 trebuie sa depuna o cerere la organul fiscal competent, prin posta sau direct la compartimentul de specialitate. Cererea va fi însotita de documentul de achizitie din statul membru a mijlocului de transport, de documentul din care sa rezulte data primei înmatriculari, de dovada schimbarii resedintei în situatia transferului mijlocului de transport nou dintr-un stat membru în România si, dupa caz, de orice alte documente din care rezulta ca nu se datoreaza TVA în România pentru respectiva achizitie.Cererea de eliberare a Certificatului se poate depune odata cu cererea de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule. Formular
Certificat privind atestarea platii taxei pe valoarea adaugata, în cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport (OPANAF 3193/2011). Se întocmeste de organul fiscal. Se utiliezeaza la: a) atestarea platii TVA de catre persoanele care nu sunt înregistrate si care nu au obligatia sa se înregistreze în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, indiferent daca sunt sau nu înregistrate conform art. 153^1 din Codul fiscal, care au efectuat achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi, taxabile în România, în scopul înmatricularii acestora; b) atestarea platii TVA de catre persoanele care nu sunt înregistrate si care nu au obligatia sase înregistreze în scopuri de TVA conform art. 153 din Codulfiscal, dar care sunt înregistrate conform art. 153^1din Codul fiscal, care au efectuat achizitii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt noi, în sensul art. 125^1alin. (3) din Codul fiscal, taxabile în România, în scopul înmatricularii acestora. Formular
Declaratie privind optiunea pentru depunerea lunara a „Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate„. (OPANAF 3154/2011). Se completeaza de catre platitorii de venituri din salarii care au obligatia depunerii trimestriale a declaratiei 112, dar care opteaza pentru depunerea lunara a acesteia. Formular
Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenta fiscala privind aplicarea Conventiei / Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România si … pentru persoane juridice române (OMFP 724/2011) Application for the issuance of the certificate of tax residence in order to apply the Convention/Agreement for the avoidance of double taxation between Romania and … for Romanian legal persons. Se utilizeaza la solicitarea certificatului de rezidenta fiscala privind aplicarea conventiei/acordului de evitare a dublei impuneri pentru persoane juridice române. Se întocmeste într-un exemplar de persoana juridica rezidenta solicitanta. Formular
Certificat de rezidenta fiscala privind aplicarea Conventiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România si …, pentru persoane juridice române(OMFP 724/2011) Certificate of tax residence in order to apply the Convention/Agreement for the avoidance of double taxation between Romania and …for Romanian legal persons. Certificatul se completeaza si se elibereaza de catre organul fiscal competent, ca urmare a cererii de mai sus. Formular
Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenta fiscala privind aplicarea Conventiei / Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România si … pentru persoane fizice rezidente în România (OMFP 724/2011) Application for the issuance of the certificate of tax residence in order to apply the Convention/Agreement for the avoidance of double taxation between Romania and … for individuals resident in Romania. Cererea se depune la organul fiscal competent în a carui evidenta contribuabilul este înregistrat, potrivit legii. Formular
Certificat de rezidenta fiscala privind aplicarea Conventiei / Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România si … pentru persoane fizice rezidente în România (OMFP 724/2011) Certificate of tax residence in order to apply the Convention/Agreement for the avoidance of double taxation between Romania and … for individuals resident in Romania. Certificatul se completeaza si se elibereaza de catre organul fiscal competent, ca urmare a cererii de mai sus. Formular
Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenta fiscala privind aplicarea Conventiei / Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România si … pentru persoane fizice rezidente în România care desfasoara activitate independenta (OMFP 724/2011) Application for the issuance of the certificate of tax residence in order to apply the Convention/Agreement for the avoidance of double taxation between Romania and … for individuals resident in Romania. Cererea se depune la organul fiscal competent în a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al persoanei fizice care desfasoara activitate independenta. Formular
Certificat de rezidenta fiscala privind aplicarea Conventiei / Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România si … pentru persoane fizice rezidente în România care desfasoara activitate independenta(OMFP 724/2011) Certificate of tax residence in order to apply the Convention/Agreement for the avoidance of double taxation between Romania and …for individuals resident in Romania. Certificatul se completeaza si se elibereaza de catre organul fiscal competent, ca urmare a cererii de mai sus Formular
Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenta fiscala privind aplicarea Conventiei / Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România si … pentru persoane rezidente în România (OMFP 724/2011) Application for the issuance of the certificate of tax residence in order to apply the Convention/Agreement for the avoidance of double taxation between Romania and … for persons resident in Romania. Fiecare contribuabil, partener al asocierii fara personalitate juridica, va solicita organului fiscal în a carui evidenta este înregistrat, eliberarea certificatului de rezidenta fiscala Formular
Certificat de rezidenta fiscala privind aplicarea Conventiei / Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România si … pentru persoane rezidente în România (OMFP 724/2011) Certificate of tax residence in order to apply the Convention/Agreement for the avoidance of double taxation between Romania and … for persons resident in Romania. Certificatul se elibereaza de catre organul fiscal la care asocierea este înregistrata în evidenta fiscala Formular
Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului platit în România de persoane juridice straine (OMFP 724/2011) Application for the issuance of the certificate attesting the tax paid in Romania by foreign legal persons . Pentru a se elibera certificatul, se anexeaza la cerere copii ale documentelor prin care se face dovada realizarii venitului si a platii impozitului datorat de persoana juridica straina, solicitate de organele fiscale (de exemplu: facturi, contracte, dispozitii de plata valutare externe, ordine de plata a impozitelor si alte documente care pot fi utile organului fiscal pentru atestarea impozitului platit în România de persoanele juridice straine), iar în situatia în care s-au aplicat prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri se va anexa si copia certificatului de rezidenta fiscala al persoanei juridice straine, tradus si legalizat de organul autorizat din România. Daca cererea este depusa de catre platitorul de venit, persoana juridica româna, se va anexa si împuternicirea data acesteia de catre persoana juridica straina. Formular
Certificat privind atestarea impozitului platit în România de persoane juridice straine (OMFP 724/2011) Certificate attesting the tax paid in Romania by foreign legal persons Certificatul se elibereaza de catre organul fiscal în a carui evidenta contribuabilul este înregistrat, sau de catre organul fiscal unde platitorul de venit este înregistrat în cazul impozitelor retinute prin stopaj la sursa, respectiv de catre organul fiscal în a carui raza teritoriala se afla situat sediul permanent, dupa caz. Formular
Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului platit în România de persoane fizice nerezidente (OMFP 724/2011) Application for the issuance of the certificate attesting the tax paid in Romania by non-resident individuals Cererea se depune la organul fiscal în a carui evidenta contribuabilul este înregistrat sau la organul fiscal unde este înregistrat platitorul de venit în cazul impozitelor retinute prin stopaj la sursa, respectiv la organul fiscal în a carui raza teritoriala se afla situat sediul permanent, dupa caz. Se anexeaza copii ale documentelor prin care se face dovada realizarii venitului si a platii impozitului datorat de persoana fizica nerezidenta (de exemplu: facturi, contracte, dispozitii de plata valutare externe, ordine de plata a impozitelor, state de plata si alte documente care pot fi utile organului fiscal pentru atestarea impozitului platit în România de persoanele fizice nerezidente), iar în situatia în care s-au aplicat prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri se va anexa si copia certificatului de rezidenta fiscala al persoanei fizice nerezidente, tradus si legalizat de organul autorizat din România. Daca cererea este depusa de catre platitorul de venit, persoana juridica româna, se va anexa si împuternicirea data acesteia de catre persoana fizica nerezidenta. Formular
Certificat privind atestarea impozitului platit în România de persoane fizice nerezidente (OMFP 724/2011) Certificate attesting the tax paid in Romania by non-resident individuals. Certificatul se completeaza si se elibereaza de catre organul fiscal competent. Formular
Cerere referitoare la eliberarea certificatului privind atestarea activitatii desfasurate în România de catre sediul permanent al unei persoane juridice straine (OMFP 724/2011) Application for the issuance of the certificate attesting the activity carried on in Romania by the permanent establishment of a foreign legal person. Se anexeaza documentele mentionate în precizarile din formular. Formular
Certificat privind atestarea activitatii desfasurate în România de catre sediul permanent al unei persoane juridice straine (OMFP 724/2011) Certificate attesting the activity carried on in Romania by the permanent establishment of a foreign legal person. Se anexeaza documentele mentionate în precizarile din formular.Certificatul se completeaza si se elibereaza de catre organul fiscal competent, ca urmare a cererii de mai sus. Formular
DECLARATIE pentru exceptarea de la impunere în România a platilor de dobânzi si redevente efectuate de o întreprindere rezidenta sau de un sediu permanent situat în România catre o întreprindere asociata rezidenta în alt stat membru al Uniunii Europene ori al Asociatiei Europene a Liberului Schimb sau catre un sediu permanent situat în alt stat membru Uniunii Europene ori al Asociatiei Europene a Liberului Schimb. (OMFP 724/2011) STATEMENT for tax exemption in Romania of interest and royalty payments made by a resident company or a permanent establishment located in Romania to an associated company resident in another European Union or European Free Trade Association Member State or to a permanent establishment located in another European Union or European Free Trade Association Member State. Declaratia este completata pentru a se obtine exceptarea de la orice impozitare asupra platilor de dobânzi si redevente ce provin din România, cu conditia ca beneficiarul efectiv al dobânzilor sau redeventelor sa fie o întreprindere rezidenta în alt stat membru al Uniunii Europene sau Asociatiei Europene a Liberului Schimb sau un sediu permanent al unei întreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Asociatiei Europene a Liberului Schimb situat în alt stat membru al Uniunii Europene sau al Asociatiei Europene a Liberului Schimb Formular
DECLARATIE pentru exceptarea de la impunere în România a platilor de dividende efectuate de o persoana juridica româna sau de o persoana juridica cu sediul social în România, înfiintata potrivit legislatiei europene, unei persoane juridice rezidente într-un alt stat membru al Uniunii Europene ori al Asociatiei Europene a Liberului Schimb sau unui sediu permanent al unei întreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene ori al Asociatiei Europene a Liberului Schimb situat în alt stat membru al Uniunii Europene sau al Asociatiei Europene a Liberului Schimb (OMFP 724/2011) STATEMENT for tax exemption in Romania of dividends paid by a Romanian legal person or by a legal person with the head office located in Romania, incorporated under European law, to a legal person resident in another European Union or European Free Trade Association Member State or to a permanent establishment of a company from a European Union or European Free Trade Association Member State located in another European Union or European Free Trade Association Member State. Dividendele platite de o întreprindere, care este persoana juridica româna sau persoana juridica cu sediul social în România, înfiintata potrivit legislatiei europene, unei persoane juridice rezidente într-un alt stat membru al Uniunii Europene ori al Asociatiei Europene a Liberului Schimb sau unui sediu permanent al unei întreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene ori al Asociatiei Europene a Liberului Schimb situat în alt stat membru al Uniunii Europene ori al Asociatiei Europene a Liberului Schimb, sunt scutite de impozit daca persoana juridica straina beneficiara a dividendelor întruneste conditiile indicate în formular. Formular
Cerere pentru eliberarea Deciziei privind modalitatea de plata a taxei pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii realizate ocazional (OMFP 120/2011). În vederea efectuarii platii taxei pe valoarea adaugata, persoanele impozabile nestabilite în România si scutite, în conditiile legii, de obligatia înregistrarii în scopuri de TVA în România, vor depune la registratura organului fiscal teritorial în raza caruia a avut loc operatiunea taxabila, sau prin posta, pâna cel târziu în ultima zi a lunii în care s-au efectuat livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii realizate ocazional. Formular
Decizie privind modalitatea de plata a taxei pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii realizate ocazional (OMFP 120/2011). Se completeaza de catre organul fiscal competent, potrivit datelor înscrise în cererea de mai sus. Formular
Referat justificativ al masurilor asiguratorii (OPANAF 2605/2010). Se utilizeaza de organele fiscale în cadrul procedurii de aplicare a masurilor asiguratorii, sub forma popririi si sechestrului asupra bunurilor mobile si/sau imobile proprietate a debitorului, precum si asupra veniturilor acestuia, când exista pericolul ca acesta sa se sustraga, sa îsi ascunda ori sa îsi risipeasca patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea creantelor fiscale. Formular
Decizie de instituire a masurilor asiguratori (OPANAF 2605/2010). Se utilizeaza de organele fiscale în cadrul procedurii de aplicare a masurilor asiguratorii, sub forma popririi si sechestrului asupra bunurilor mobile si/sau imobile proprietate a debitorului, precum si asupra veniturilor acestuia, când exista pericolul ca acesta sa se sustraga, sa îsi ascunda ori sa îsi risipeasca patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea creantelor fiscale. Formular
Proces-verbal de sechestru asigurator pentru bunuri mobile (OPANAF 2605/2010). Se utilizeaza de organele fiscale în cadrul procedurii de aplicare a masurilor asiguratorii, sub forma popririi si sechestrului asupra bunurilor mobile si/sau imobile proprietate a debitorului, precum si asupra veniturilor acestuia, când exista pericolul ca acesta sa se sustraga, sa îsi ascunda ori sa îsi risipeasca patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea creantelor fiscale. Formular
Proces-verbal de sechestru asigurator pentru bunuri imobile (OPANAF 2605/2010). Se utilizeaza de organele fiscale în cadrul procedurii de aplicare a masurilor asiguratorii, sub forma popririi si sechestrului asupra bunurilor mobile si/sau imobile proprietate a debitorului, precum si asupra veniturilor acestuia, când exista pericolul ca acesta sa se sustraga, sa îsi ascunda ori sa îsi risipeasca patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea creantelor fiscale. Formular
Adresa de înfiintare a popririi asiguratorii asupra sumelor datorate debitorului de catre terti (OPANAF 2605/2010). Se utilizeaza de organele fiscale în cadrul procedurii de aplicare a masurilor asiguratorii, sub forma popririi si sechestrului asupra bunurilor mobile si/sau imobile proprietate a debitorului, precum si asupra veniturilor acestuia, când exista pericolul ca acesta sa se sustraga, sa îsi ascunda ori sa îsi risipeasca patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea creantelor fiscale. Formular
Adresa de înfiintare a popririi asiguratorii asupra disponibilitatilor banesti(OPANAF 2605/2010). Se utilizeaza de organele fiscale în cadrul procedurii de aplicare a masurilor asiguratorii, sub forma popririi si sechestrului asupra bunurilor mobile si/sau imobile proprietate a debitorului, precum si asupra veniturilor acestuia, când exista pericolul ca acesta sa se sustraga, sa îsi ascunda ori sa îsi risipeasca patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea creantelor fiscale. Formular
Referat justificativ de ridicare a masurilor asiguratorii(OPANAF 2605/2010). Se utilizeaza de organele fiscale. Masurile asiguratorii instituite potrivit art. 129 din Codul de procedura fiscala se ridica, prin decizie motivata, de catre creditorii fiscali, când au încetat motivele pentru care au fost dispuse sau la constituirea garantiei prevazute la art. 127, dupa caz. Formular
Decizie de ridicare a masurilor asiguratorii(OPANAF 2605/2010). Se utilizeaza de organele fiscale. Masurile asiguratorii instituite potrivit art. 129 din Codul de procedura fiscala se ridica, prin decizie motivata, de catre creditorii fiscali, când au încetat motivele pentru care au fost dispuse sau la constituirea garantiei prevazute la art. 127, dupa caz. Formular
Cerere de certificare / restituire a sumelor platite în plus fata de obligatia legala ori a sumelor platite în vederea realizarii unei prestatii care nu a mai fost efectuata (OMFP 2465/2010). Restituirea o fac autoritatile si institutiile publice reorganizate ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat. Solicitantii depun aceasta cerere la autoritatea sau institutia publica ce a încasat suma. Formular
Dispozitie de restituire a unor sume aferente veniturilor încasate din activitatea desfasurata de autoritatile si institutiile publice reorganizate ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat (OMFP 2465/2010) În conformitate cu rezultatele verificarilor cererii de restituire, autoritatea sau institutia publica va emite, în termen de 15 zile, aceasta dispozitie. Formular
Înstiintare de restituire a unor sume aferente veniturilor încasate din activitatea desfasurata de autoritatile si institutiile publice reorganizate ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat (OMFP 2465/2010) Documentul este folosit de trezoreria statului la care este arondata autoritatea sau institutia publica, transmitându-l în sistem electronic unitatii trezoreriei statului la care este arondat solicitantul. Formular
Cerere de restituire a unor sume virate eronat la bugetul de stat (OMFP 2465/2010). Sumele prevazute la art. 7 alin. (1) din Normele metodologice aprobate prin OMFP 3156/2009 virate eronat la bugetul de stat de catre institutiile/autoritatile publice se restituie la cererea acestora, întocmindu-se acest document. Formular
Anunt privind valorificarea bunurilor perisabile supuse degradarii (OMFP 2389/2010). Comisia fiscala de valorificare a acestor bunuri sechestrate efectueaza publicitatea necesara prin publicarea acestui anunt pe portalul ANAF. Formular.
Proces-verbal privind desfasurarea si rezultatul procedurii de valorificare a bunurilor perisabile sau supuse degradarii (OMFP 2389/2010). Este întocmit de Comisia fiscala de valorificare. Formular.
Proces-verbal privind valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradarii (OMFP 2389/2010). Dupa finalizarea procedurii de valorificare, Comisia de valorificare emite Procesul-verbal privind valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradarii, care constituie titlu de proprietate. Formular
Cerere de înregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social si de eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social (OPANAF 2112/2010). Cererea se depune de catre titularul dreptului de folosinta si este însotita de actele prevazute în ordinul mentionat. Se depune la organul fiscal în a carei raza teritoriala se afla situat spatiul si se solutioneaza în 5 zile. Formular.
Adeverinta privind înregistrarea documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social (OPANAF 2112/2010) Organul fiscal verifica datele înscrise în cererea de mai sus si elibereaza aceasta cerere. Formular.
Certificat pentru spatiul cu destinatie de sediu social (OPANAF 2112/2010) Organul fiscal verifica datele înscrise în cererea de mai sus si elibereaza acest certificat. Formular.
Decizie privind înscrierea în / respingerea din Registrul operatorilor intracomunitari (OPANAF 2101/2010). Din analiza informatiilor privind încadrarea contribuabilului la conditiile prevazute la art. 158^2 alin. 8 din Codul fiscal, organul fiscal întocmeste decizia corespunzatoare si o comunica la contribuabil. În cazul respingerii, se poate formula contestatie în termen de 30 zile de la data comunicarii. Formular.
Decizie privind radierea, la cerere, din Registrul operatorilor intracomunitari(OPANAF 2101/2010). Pentru radiere din Registrul operatorilor intracomunitari, contribuabilul depune formularul 095 Cerere de înregistrare în / radiere din Registrul operatorilor intracomunitari. Decizia se întocmeste în termen de o zi de la înregistrarea cererii si se comunica la contribuabil. De la data radierii, contribuabilul nu mai are un cod valabil de TVA pentru operatiunile intracomunitare prevazute la art. 158^2 alin. (1) din Codul fiscal. Formular
Decizie privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari(OPANAF 2101/2010). Organul fiscal competent radiaza, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari contribuabilii care îndeplinesc conditiile prevazute în ordinul mentionat, Sectiunea 2. Decizia se comunica la contribuabil, care poate face contestatie. Formular
Notificare privind modificarea listei asociatilor si/sau administratorilor (OPANAF 2101/2010). Daca organul fiscal constata, în urma informatiilor primite de la ONRC, modificari ale asociatilor sau administratorilor, îl va notifica pe contribuabil cu privire la obligatia de depunere a cazierului juridicar si, dupa caz, a documentelor doveditoare. Formular
Borderou privind distribuirea catre unitatile administrativ-teritoriale a sumei de …, reprezentând impozit pe venitul din transferurile proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal aferent lunii … (OMFP 1935/2010). Borderoul se depune, de catre notarii publici, împreuna cu Declaratia 100 „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat” la organul fiscal competent Formular
Notificare privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri deTVA (OPANAF 1786/2010). Când se constata ca o persoana impozabila îndeplineste conditiile pentru înregistrarea în scopuri de TVA, în conformitate cu prevederile art. 153 sau 153 ^1, dupa caz, din Codul fiscal, si nu a solicitat înregistrarea, organul fiscal notifica respectiva persoana în vederea înregistrarii în scopuri de TVA. Formular
Decizie privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA (OPANAF 1786/2010). În cazul în care contribuabilul nu se prezinta în urma notificarii, compartimentul de specialitate, în baza datelor detinute, întocmeste un referat prin care propune înregistrarea în scopuri de TVA a contribuabilului respectiv. În baza referatului aprobat de conducatorul unitatii fiscale se emite decizia privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA. Formular
Decizie privind anularea, din oficiu, a înregistrarii în scopuri de TVA (OPANAF 1786/2010) În vederea anularii înregistrarii în scopuri de TVA, potrivit dispozitiilor art. 153 alin. (9) teza a doua din Codul fiscal, compartimentul de specialitate din cadrul directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti selecteaza, din baza de date pusa la dispozitie de Oficiul National al Registrului Comertului, contribuabilii din sfera de administrare pentru care a fost înscrisa în registrul comertului mentiunea privind inactivitatea temporara. Pe baza referatului aprobat de catre conducatorul organului fiscal competent, compartimentul de specialitate întocmeste decizia privind anularea, din oficiu, a înregistrarii în scopuri de TVA. Formular
Cerere de aplicare a regimului special de rambursare a TVA pentru anul fiscal … (OMFP 263/2010). Cererea se depune de catre exportatorii care beneficiaza de regimul special privind solutionarea solicitarilor de rambursare si care îndeplinesc prevederile lit. A pct. 1.3 din Procedura solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare, aprobata prin ordinul mentionat. Formular
Decizie de rambursare a taxei pe valoarea adaugata (OMFP 263/2010). Compartimentul de analiza de risc al unitatii fiscale, dupa analizarea solicitarii de rambursare, emite, dupa caz, aceasta decizie. Formular
Decizie privind regimul special de rambursare a taxei pe valoarea adaugata pentru exportatori (OMFP 263/2010). Daca se constata ca sunt îndeplinite, cumulativ, conditiile prevazute la lit. A pct. 1.3 din Procedura solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare, aprobata prin ordinul mentionat, compartimentul de specialitate propune aprobarea aplicarii regimului special si întocmeste proiectul Deciziei privind regimul special de rambursare a taxei pe valoarea adaugata pentru exportatori. Formular
Decizie privind încheierea procedurii de solutionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare pentru contribuabilii declarati inactivi fiscal(OMFP 263/2010). Compartimentul învestit cu solutionarea decontului la momentul declararii inactivitatii fiscale întocmeste un referat prin care propune încheierea procedurii.Compartimentul de specialitate emite o decizie prin care comunica persoanei impozabile încheierea procedurii de solutionare a decontului aflat în curs de solutionare la data declararii inactivitatii fiscale. Formular
Înstiintare privind solutionarea cererii de rambursare a TVA pentru exportatori (OMFP 263/2010). Se trimite contribuabilului de organele fiscale. Formular
Notificare privind prezentarea de documente în vederea solutionarii cererii de rambursare a TVA pentru exportatori (OMFP 263/2010). Se trimite contribuabilului de organele fiscale. Formular
Decizie de rambursare a taxei pe valoarea adaugata pentru persoanele impozabile neînregistrate si care nu sunt obligate sa se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunitatii (OPANAF 5/2010). Pe baza constatarilor cuprinse în referatul de analiza si,dupa caz, în procesul-verbal întocmit ca urmare a cercetarii la fata locului, compartimentul de specialitate întocmeste aceasta decizie. Formular
Referat pentru analiza documentara (OPANAF 5/2010). Compartimentul de specialitate analizeaza documentatia depusa în situatia unei cereri de rambursare TVA, verificând respectarea conditiilor impuse pentru rambursare. Rezultatul analizei se consemneaza într-un referat pentru analiza documentara. Este vorba despre cereri de rambursare TVA catre persoane impozabile neînregistrate si care nu sunt obligate sa se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Uniunii Europene, potrivit dispozitiilor art. 147 ^2 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, coroborate cu prevederile pct. 50 din normele metodologice. Formular
Decizie privind stabilirea diferentelor de TVA (OPANAF 4/2010) . Daca cererea de rambursare depusa înainte de rectificarea sumei TVA a fost deja solutionata (suma TVA a fost rambursata) si ca urmare a rectificarii sumei rambursate rezulta o suma de rambursat mai mica decât suma deja rambursata, compartimentul de specialitate întocmeste proiectul Deciziei privind stabilirea diferentelor de TVA rambursata în conditiile art. 147^ 2 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, prin care se stabileste diferenta de plata dintre taxa deja rambursata si taxa calculata ca urmare a aplicarii pro-ratei definitive. Formular
Decizie de rambursare a TVA (OPANAF 4/2010) Pe baza referatului de analiza documentara se întocmeste proiectul Deciziei de rambursare a TVA pentru persoanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene, propus spre aprobare directorului coordonator. Formular
Referat de analiza documentara (OPANAF 4/2010). În cazul în care pe parcursul perioadei de rambursare solicitantul a fost înregistrat în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, compartimentul de specialitate întocmeste acest referat. Formular
Cerere de informatii suplimentare (OPANAF 4/2010). În cazul în care compartimentul de specialitate TVA considera ca nu are toate informatiile relevante pentru a lua o decizie privind cererea de rambursare a taxei pe valoarea adaugata, acesta poate cere, pe cale electronica, informatii suplimentare, în special de la solicitant, dar si de la autoritatile competente din statul membru de stabilire. Formular 1 Formular 2 Formular3
Registru de evidenta a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata (OPANAF 4/2010). Se utilizeaza de organele fiscale. Formular
Situatia livrarilor de tigarete în luna … (HG 1620/2009) . În vederea determinarii accizei aferente tigaretelor din categoria de pret cea mai vânduta, antrepozitarii autorizati, operatorii înregistrati/destinatarii înregistrati si importatorii autorizati de astfel de produse sunt obligati sa prezinte lunar, pâna la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei de raportare, situatia livrarilor de tigarete efectuate în luna de raportare. Aceasta situatie va cuprinde informatii referitoare la cantitatile livrate în luna de raportare, exprimate în 1000 de bucati tigarete, aferente fiecarei categorii de pret practicate si valoarea accizei corespunzatoare. Situatia se întocmeste în 3 exemplare, cu urmatoarele destinatii: primul exemplar ramâne operatorului economic, exemplarul al doilea se transmite autoritatii vamale teritoriale competente cu aprobarea notelor de comanda pentru timbre, iar exemplarul al treilea se transmite autoritatii fiscale centrale – directia cu atributii în elaborarea legislatiei în domeniul accizelor. Formular
Declaratie privind preturile maxime de vânzare cu amanuntul pe sortimente de tigarete (HG 1620/2009) Preturile maxime de vânzare cu amanuntul pentru tigarete se stabilesc de antrepozitarul autorizat pentru productie, de antrepozitarul autorizat pentru depozitare pentru tigaretele achizitionate, cu exceptia celor pentru care preturile se declara de producatorul intern, de operatorul înregistrat/destinatarul înregistrat sau de importatorul de astfel de produse si se notifica la autoritatea fiscala centrala – directia cu atributii în elaborarea legislatiei în domeniul accizelor. Înregistrarea se face pe baza acestei d eclaratii. Ea se întocmeste în 3 exemplare. Declaratia va fi depusa la autoritatea fiscala centrala cu minimum doua zile înainte de data practicarii acestor preturi. Formular
Declaratie pentru înregistrarea gospodariei individuale care realizeaza bauturi alcoolice destinate consumului propriu (HG 1620/2009). Gospodariile individuale care produc pentru consumul propriu tuica si rachiuri au obligatia de a depune în acest sens, pâna la data de 15 ianuarie a anului urmator celui în care se produc, o declaratie la autoritatea vamala teritoriala în raza careia îsi au domiciliul. Formular
Cerere privind înregistrarea operatorului economic autorizat pentru productie/achizitii intracomunitare/import/ furnizare de: carbune/lignit/cocs/gaz natural/energie electrica (HG 1620/2009) Înregistrarea operatorilor economici autorizati în domeniul mentionat se face la autoritatea vamala centrala. Formular
Cerere privind acordarea autorizatiei de utilizator final . (HG 1620/2009). Pentru produsele energetice de natura celor prevazute la art. 206^16 alin. (2) din Codul fiscal nu se datoreaza accize atunci când sunt livrate operatorilor economici care detin autorizatii de utilizator final pentru utilizarea produselor respective în unul dintre scopurile prevazute la art. 206^20 alin. (1) pct. 2 lit. a), b) si e) din Codul fiscal. Autorizatiile de utilizator final se elibereaza de autoritatea vamala teritoriala, la cererea scrisa a operatorilor economici. Formular
Autorizatie de utilizator final (HG 1620/2009). În termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii autoritatea vamala teritoriala elibereaza autorizatia de utilizator final, daca sunt îndeplinite conditiile legale. Formular
Situatie centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate (HG 1620/2009). Detinatorii de autorizatii de utilizator final au obligatia de a transmite autoritatii vamale teritoriale emitente a autorizatiei, trimestrial, pâna la data de 15 inclusiv a lunii imediat urmatoare trimestrului pentru care se face raportarea, o situatie privind achizitia si utilizarea produselor energetice, care va cuprinde informatii, dupa caz, cu privire la: furnizorul de produse energetice, cantitatea de produse achizitionata, cantitatea utilizata si stocul de produse energetice la sfârsitul perioadei de raportare. Formular
Declaratie privind productia de vinuri linistite realizata si comercializata în calitate de mic producator (HG 1620/2009). Micii producatori de vinuri linistite au obligatia ca în fiecare an sa depuna semestrial, pâna la data de 15 inclusiv a lunii imediat urmatoare semestrului, la autoritatea vamala teritoriala, o declaratie privind cantitatea de vinuri linistite produsa, precum si cantitatile de vinuri comercializate în perioada de raportare. Formular
Declaratie privind achizitiile/livrarile intracomunitare de vinuri linistite efectuate în calitate de mic producator (HG 1620/2009). Micul producator de vinuri aflat în cazul prevazut la alin. (24) din pct. 83 al HG 1620/2009, precum si destinatarul din România prevazut la alin. (25) au obligatia ca semestrial, pâna la data de 15 inclusiv a lunii imediat urmatoare semestrului, sa prezinte autoritatii vamale teritoriale o situatie centralizatoare. Formular
Cerere pentru acordarea autorizatiei de antrepozit fiscal (HG 1620/2009). Un antrepozit fiscal poate functiona numai pe baza autorizatiei valabile emise de autoritatea competenta. În vederea obtinerii autorizatiei, persoana care intentioneaza sa fie antrepozitar autorizat pentru acel loc trebuie sa depuna o cerere la autoritatea competenta. Pentru a obtine autorizatia, antrepozitarul autorizat propus trebuie sa depuna cerere la autoritatea vamala teritoriala. De asemenea, pentru obtinerea autorizatiei, institutiile care gestioneaza rezerva de stat si rezerva de mobilizare vor depune aceasta cerere la autoritatea fiscala centrala. Formular
Cerere de autorizare ca destinatar autorizat (HG 1620/2009). Destinatarul înregistrat de produse accizabile poate sa-si desfasoare activitatea în baza autorizatiei valabile emisa de autoritatea competenta. În vederea obtinerii autorizatiei, persoana care intentioneaza sa fie destinatar înregistrat trebuie sa depuna o cerere la autoritatea vamala teritoriala. Formular
Document administrativ de însotire (HG 1620/2009). Formular
Document administrativ de însotire în procedura alternativa HG 1620/2009). În situatia în care sistemul informatizat este indisponibil în România, expeditorul poate începe deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize numai dupa înstiintarea autoritatii vamale centrale (responsabila pentru sistemul informatizat si corespondenta cu autoritatile competente din statele membre) prin transmiterea copiei pe suport hârtie a documentului care va însoti deplasarea produselor. Formular
Raport de primire (HG 1620/2009). Deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize se considera încheiata pentru expeditor în baza raportului de primire înaintat de destinatar sau, dupa caz, în baza raportului de export înaintat de autoritatea competenta a locului de export, prin intermediul sistemului informatizat. Formular
Raport de export (HG 1620/2009). În situatiile prevazute la art. 206^30 alin. (2) lit. a) pct. 3 din Codul Fiscal si, dupa caz, la art. 206^30 alin. (2) lit. b), autoritatile competente din statul membru al UE de export întocmesc un raport de export, pe baza vizei biroului vamal de iesire, prin care se atesta faptul ca produsele accizabile au parasit teritoriul Comunitatii. Autoritatile competente din statul membru de expeditie înainteaza raportul de export expeditorului. Formular
Cerere de restituire a accizelor (HG 1620/2009). Comerciantul expeditor care doreste sa solicite restituirea accizelor pentru produsele ce urmeaza a fi expediate pentru consum într-un alt stat membru trebuie sa depuna la autoritatea fiscala teritoriala unde este înregistrat ca platitor de impozite si taxe, cu cel putin 48 de ore înainte de expedierea produselor, o cerere de restituire, si sa faca dovada ca pentru acele produse accizele au fost platite. Formular
Document de însotire pentru circulatia intracomunitara a produselor accizabile deja eliberate pentru consum (HG 1620/2009). Documentul de însotire se utilizeaza în cazul deplasarii produselor accizabile care au fost eliberate pentru consum în România catre un destinatar dintr-un stat membru în scop comercial. Formular
Cerere privind acordarea autorizatiei de reprezentant fiscal.(HG 1620/2009). Pentru produsele accizabile eliberate pentru consum într-un stat membru si destinate ulterior vânzarii unei persoane din România care nu desfasoara o activitate economica independenta, vânzatorul din acel stat membru sau reprezentantul sau fiscal stabilit în România trebuie sa se înregistreze si sa garanteze plata accizelor la autoritatea vamala teritoriala în raza careia îsi are domiciliul persoana care primeste produsele accizabile. Reprezentantul fiscal trebuie sa fie stabilit în România si sa fie autorizat de catre autoritatea vamala teritoriala. Formular
Cerere de restituire a accizelor în cazul vânzarii la distanta (HG 1620/2009). Vânzatorul va depune la autoritatea fiscala teritoriala în raza careia îsi are sediul o cerere de restituire, mentionând livrarile efectuate în cadrul vânzarii la distanta, pentru care s-au platit accizele pe teritoriul statelor membre de destinatie, pe parcursul unui trimestru. Formular
Situatie centralizatoare privind privind achizitiile si livrarile de produse accizabile (HG 1620/2009). Destinatarii înregistrati si reprezentantii fiscali vor depune lunar la autoritatea vamala teritoriala în raza careia îsi au sediul social situatia centralizatoare a achizitiilor si livrarilor de produse accizabile, pâna la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei la care se refera situatia. Formular
Situatie privind operatiunile desfasurate în antrepozitul fiscal de productie de alcool si bauturi spirtoase (HG 1620/2009). Lunar, pâna la data de 15 inclusiv a fiecarei luni, pentru luna precedenta, antrepozitarii autorizati pentru productie si pentru depozitare sunt obligati sa transmita on-line la autoritatea vamala teritoriala o situatie, care sa contina informatii cu privire la produsele accizabile. Formular
Certificat scutire de accize (HG 1620/2009). În vederea restituirii sumelor reprezentând accizele, importatorul va depune cererea de restituire de accize pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se solicita restituirea, la autoritatea fiscala teritoriala la care este înregistrat. Formular
Cerere de restituire a accizei în baza prevederilor art. 206^56 din Codul fiscal (HG 1620/2009). În vederea restituirii sumelor reprezentând accizele, beneficiarii scutirilor de la plata accizelor prevazuti la art. 206^56 alin. (1) din Codul fiscal (importatori) vor depune o cerere pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se solicita restituirea, la autoritatea fiscala teritoriala. Formular
Jurnal privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/navigatie (HG 768/2010). Formular (anexa 52). Formular (anexa 53). Zilnic antrepozitele fiscale de productie sau de depozitare vor înscrie toate cantitatile de combustibil livrate cu destinatia utilizarii exclusive pentru aeronave, respectiv nave, în jurnale speciale întocmite potrivit modelului prevazut în anexa nr. 52. Jurnalele se vor întocmi pentru fiecare luna calendaristica si vor fi transmise on-line pâna la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei de raportare autoritatii vamale teritoriale În cazul în care combustibilul pentru aviatie este facturat de un antrepozit fiscal de produse energetice catre un intermediar care administreaza contracte cu companii aeriene si care emite, la rândul lui, facturi catre acestea, dupa alimentarea aeronavelor în aceleasi conditii cu cele prevazute la alin. (15), fara a avea loc un transfer fizic al produsului de la antrepozitul fiscal catre intermediar, deplasarea combustibilului pentru aviatie de la antrepozitul fiscal de depozitare catre aeronave va fi însotita de avizul de însotire. Dovada care sta la baza acordarii scutirii pentru cantitatea cu care a fost alimentata aeronava o reprezinta certificatul de livrare semnat de comandantul aeronavei sau de reprezentantul companiei aeriene a carei aeronava a fost alimentata. Certificatul de livrare se întocmeste de catre antrepozitul fiscal care a efectuat alimentarea aeronavei. Primul antrepozit fiscal va întocmi jurnalul prevazut în anexa nr. 52. Antrepozitul fiscal care face alimentarea aeronavei va întocmi jurnalul prevazut în anexa nr. 53.
Cerere privind acordarea autorizatiei de importator/expeditor înregistrat (HG 1620/2009). Operatorul economic care intentioneaza sa importe produsele accizabile prevazute la art. 206^61 Codul Fiscal trebuie sa depuna o cerere pentru obtinerea autorizatiei de importator. Formular
Nota de comanda pentru timbre/banderole (HG 1620/2009). Pentru fiecare solicitare de marcaje, antrepozitarul autorizat pentru productie sau depozitare, destinatarul înregistrat si importatorul autorizat depun nota de comanda la autoritatile vamale teritoriale. Formular
Evidenta achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor (HG 1620/2009). Antrepozitarii autorizati, destinatarii înregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcarii sunt obligati sa prezinte lunar, pâna la data de 15 inclusiv a fiecarei luni, autoritatii vamale teritoriale situatia privind marcajele utilizate în luna anterioara celei în care se face raportarea. În cazul banderolelor, aceasta situatie se va întocmi pe fiecare tip de banderola, potrivit dimensiunilor si caracteristicilor inscriptionate pe acestea. Formular
Evidenta marcajelor deteriorate si distruse (HG 1620/2009). Antrepozitarii autorizati, destinatarii înregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcarii vor tine o evidenta distincta a marcajelor distruse. Formular
Marcaje deteriorate (HG 1620/2009). Toate marcajele deteriorate vor fi lipite la sfârsitul fiecarei zile pe un formular special. Formular
Raport de inspectie fiscala încheiat la persoanele fizice (OPANAF 1415/2009) Raportul se întocmeste de echipa de inspectie fiscala pentru consemnarea rezultatelor verificarii, ca urmare a unei inspectii fiscale la persoane fizice care realizeaza venituri impozabile din activitati economice nedeclarate organelor fiscale. Formular
Raport de inspectie fiscala pentru solutionarea deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare, încheiat la persoane fizice (OPANAF 1415/2009) Raportul se întocmeste de echipa de inspectie fiscala pentru consemnarea rezultatelor verificarii, ca urmare a unei inspectii fiscale anticipate la persoane fizice, pentru solutionarea deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare. Formular
Decizie de impunere privind impozitul pe venit, stabilit de inspectia fiscala, pentru persoane fizice care realizeaza venituri impozabile din activitati economice nedeclarate organelor fiscale (OPANAF 2117/2011) Decizia se completeaza la finalizarea unei inspectii fiscale, ca urmare a stabilirii de obligatii privind impozitul pe venit în sarcina unor persoane fizice, înregistrate sau neînregistrate la organul fiscal, care au desfasurat activitati economice supuse impozitarii. Formular
Decizie de impunere pentru solutionarea, la persoane fizice, a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare (OPANAF 2117/2011) Decizia cuprinde taxa pe valoarea adaugata stabilita suplimentar de organele de inspectie fiscala împreuna cu accesoriile aferente acesteia, înscrise în Raportul de inspectie fiscala încheiat la persoane fizice pentru solutionarea deconturilor de taxa pe valoarea adaugata cu sume negative cu optiune de rambursare. Formular
Decizie de impunere privind taxa pe valoarea adaugata si alte obligatii fiscale stabilite de inspectia fiscala la persoane fizice, care realizeaza venituri impozabile din activitati economice nedeclarate organelor fiscale.(OPANAF 2117/2011) Decizia reprezinta actul administrativ fiscal emis de organele de inspectie fiscala la finalizarea inspectiei fiscale pentru stabilirea taxei pe valoarea adaugata si a altor obligatii fiscale (cu exceptia impozitului pe venit) la persoana fizica sau asocierile de persoane fizice neînregistrate la organele fiscale. Cuprinde taxa pe valoarea adaugata si alte obligatii fiscale suplimentare împreuna cu accesoriile aferente acestora, înscrise în ?Raportul de inspectie fiscala încheiat la persoane fizice care realizeaza venituri impozabile din activitati economice nedeclarate organelor fiscale?. Formular
Titlu executoriu – (OPANAF 1438/2009) Se utilizeaza în baza art.141 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Formular
Somatie – (OPANAF 1438/2009) Se utilizeaza în baza art.145 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Formular
Notificare privind nedepunerea declaratiei de mentiuni în vederea actualizarii datelor din Registrul contribuabililor pentru persoanele impozabile care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care e fectueaza achizitii intracomunitare taxabile în România (OPANAF 1165/2008) Se utilizeaza de organele fiscale. Formular
Decizie privind actualizarea datelor din Registrul contribuabililor, pentru persoanele impozabile care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza achizitii intracomunitare taxabile în România (OPANAF 1165/2008) Daca contribuabilul nu a depus declaratia de mentiuni 092, în urma notificarii de mai sus, organul fiscal emite aceasta decizie. Formular
Proces-Verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor (OPANAF 834/2009) Este utilizat de personalul cu atributii de control împuternicit de ANAF. Formularele sunt înseriate si numerotate. Formular
Certificat privind atestarea platii taxei pe valoarea adaugata, în cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport noi (OPANAF 1128/2009) Serveste la atestarea platii TVA de catre persoanele care au efectuat achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi, în scopul înmatricularii acestora în România. Se întocmeste de organul fiscal competent. Formular
Declaratie privind programul de lucru al fabricii de alcool etilic/distillate pe perioada (OPANAF 903/2009) FormularProgramul de lucru constituie declaratie facuta pe propria raspundere a antrepozitarului. Se depune cu 15 zile înainte la Directia de autorizari din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor.
Cerere de restituire a unor sume reprezentând diferente de taxa de poluare pentru autovehicule (OMFP 360/2009) Persoanele fizice sau juridice care au achitat taxa pe poluare în cuantumul stabilit în conformitate cu dispozitiile OUG 208/2008 si care solicita restituirea diferentei de taxa pe poluare depun la organul fiscal competent o cerere de restituire a sumelor în cauza. Cererea de restituire va fi însotita de urmatoarele documentele: a) cartea de identitate a vehiculului – în original si în copie; b) certificatul de înmatriculare al acestuia – în original si în copie; c) documentul doveditor al platii taxei de poluare pentru autovehicule, asa cum a fost aceasta calculata conform dispozitiilor OUG 208/2008, respectiv chitanta pentru încasarea de impozite, taxe si contributii/ordinul de plata si extrasul de cont, dupa caz, care sa ateste efectuarea platii acesteia – în copie. Formular
Extrasul situatiilor financiare anuale care se publica de asociatiile, fundatiile si federatiile recunoscute, potrivit legii (OMFP 62/2009) Aceste organizatii au obligatia de a publica, în extras, în termen de 3 luni de la încheierea anului calendaristic, rapoartele de activitate si situatiile financiare anuale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum si în Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial. Se aplica începând cu situatiile financiare anuale ale exercitiului financiar 2008. Formular
Cerere de eliberare a cazierului fiscal Se utilizeaza la: eliberarea unui certificat de cazier fiscal. Formular
Jurnal pentru vânzari, Jurnal pentru cumparari, Registrul nontransferurilor de bunuri, Registrul bunurilor mobile corporale primite în scopul expertizarii sau efectuarii de lucrari asupra acestora (OMEF 1372/2008) Documentele prevazute în OMEF 1372/2008 privind organizarea evidentei în scopul TVA, nu sunt formulare tipizate. Fiecare persoana impozabila poate sa-si stabileasca modelul documentelor pe baza carora determina taxa colectata si taxa deductibila, conform specificului propriu de activitate. Aici sunt modelele orientative ale jurnalelor si registrelor care trebuie întocmite conform art. 156 din Codul fiscal. Documentele se pot întocmi manual sau prin utilizarea sistemului informatic. Formular
Declaratie privind subventiile sau transferurile primite de la bugetul de stat, neregularizate si nerestituite în termenul legal Formular Formularul se depune de catre operatorii economici care au beneficiat de subventii sau transferuri de la bugetul de stat si nu au regularizat si restituit aceste sume la bugetul de stat pâna la data de 31 ianuarie a anului urmator. Se depune în format hârtie, semnat si stampilat, conform legii, la organul fiscal în a carui evidenta fiscala sunt înregistrati operatorii economici, precum si la institutia publica de la care au fost primite subventiile sau transferurile respective. Se completeaza cu ajutorul programului de asistenta, cu codificarea informatiei prin cod de bare. Program
Declaratie speciala privind procedura speciala de înregistrare fiscala si de plata a contributiilor sociale (Ordin comun MMFES 26/2008 si MSP 112/2008) Se depune de catre contribuabilii nerezidenti la sediul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti. Formular
Declaratie de înregistrare a contractelor initiale/aditionale (conexe) încheiate cu persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente (OMEF 2310/2007) Formular
Declaratie de înregistrare a contractelor initiale/aditionale (conexe) încheiate cu persoane straine nerezidente (OANAF 1415/2007) Se completeaza de catre persoanele juridice române care sunt beneficiare ale unor prestari de servicii de natura activitatii de lucrari de constructii, de montaj, activitati de supraveghere, de consultanta si orice alte activitati executate de persoane fizice sau juridice straine nerezidente. Formular
Declaratie fiscala privind înfiintarea sau desfiintarea unei reprezentante în cursul anului fiscal (OMFP 460/2004) Se completeaza de persoana juridica din strainatate care a deschis, respectiv a desfiintat o reprezentanta în România. Se completeaza de mâna sau cu echipament informatic, în doua exemplare, din care unul ramâne la contribuabil. Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata. Formular
Declaratie anuala privind impozitul pe reprezentante (OMFP 460/2004) Se completeaza de persoana juridica din strainatate care are o reprezentanta în România. Se completeaza de mâna sau cu echipament informatic, în doua exemplare, din care unul ramâne la contribuabil. Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata. Formular
Declaratie privind sediile secundare (OMFP 1329/2004) Declaratia se depune la organul fiscal în a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al contribuabilului care le înfiinteaza. Se întocmeste în doua exemplare. Se poate utiliza echipament informatic pentru editare. Formular
Certificat de înregistrare fiscala în scopuri de TVA (OMFP 262/2007) Începând cu 1 ianuarie 2007, codul de înregistrare în scopuri de TVA are prefixul „RO” , urmat de codul de identificare fiscala. Administratia Finantelor Publice va transmite noul certificat prin posta, la domiciliul fiscal al contribuabilului, cu scrisoare recomandata. Pentru contribuabilii platitori de TVA înscrisi în evidenta speciala, organul fiscal competent va solicita prezenta contribuabilului la sediul sau, în vederea clarificarii situatiei fiscale. Formular
Ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OMFP 2235/2006) Formular Ordinul de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) se utilizeaza de catre persoanele juridice si fizice pentru achitarea obligatiilor datorate bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, etc., pentru achitarea în contul institutiilor publice a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor prestate sau a bunurilor livrate, precum si pentru transferul în conturile proprii al sumelor încasate în conturi deschise la Trezoreria Statului. Detalii complete gasiti în formularul de fata. Formularul se completeaza cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitie de Ministerul Economiei si Finantelor. Program
Ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OMFP 1801/2011) Formular Acest Ordin de plata pentru Trezoreria Statului se utilizeaza de catre persoanele fizice care efectueaza plati catre bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finantelor Publice. Formularul se completeaza cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitie de Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Program
Adeverinta de venit si Cerere de eliberare a unei adeverinte de venit (OPANAF 193/2009) Formular Formularul reprezintã documentul prin care se atestã faptul cã o persoanã fizicã figureazã în evidenta fiscalã, constituitã pe baza declaratiilor depuse, cu venituri realizate/estimate privind un an fiscal. Se elibereazã de organul fiscal competent, la solicitarea persoanelor fizice, pe baza formularului Cerere de eliberare a unei adeverinte de venit
Certificat de înregistrare fiscala (OMFP 262/2007) Se utilizeaza la atestarea înregistrarii ca platitor de impozite si contributii. Se elibereaza de organul fiscal. Formular
Cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscala (OMFP 2014/2011) Pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala, contribuabilii completeaza aceasta cerere. Certificatul atesta modul de îndeplinire a obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri. Certificatul de atestare fiscala poate fi utilizat pe o perioada de 90 de zile de la data eliberarii acestuia (persoanele fizice) sau de 30 zile (persoanele juridice). Formular
Certificat de atestare fiscala (OMFP 2014/2011) Certificatul atesta modul de îndeplinire a obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri. Se elibereaza de organul fiscal în urmatoarele situatii: a) la solicitarea contribuabililor; b) la solicitarea altor autoritati publice, în cazurile si în conditiile prevazute de reglementarile legale în vigoare; c) din oficiu, în situatia în care se schimba competenta de administrare a creantelor fiscale, ca urmare a schimbarii domiciliului fiscal sau a altor situatii prevazute de lege. Certificatul de atestare fiscala poate fi utilizat pe o perioada de 90 de zile de la data eliberarii acestuia (persoanele fizice) sau de 30 zile (persoanele juridice). Formular
Cerere de eliberare a certificatului de înregistrare în scopuri de TVA pentru comerciantii care se înregistreaza în scopuri de TVA de la înfiintare (Ordin ANAF 3/2007) Contribuabilii care se înfiinteaza începând cu data de 1 ianuarie 2007 si solicita înregistrarea în scopuri de TVA de la înfiintare, dupa înregistrarea în registrul comertului trebuie sa solicite eliberarea certificatului de înregistrare în scopuri de TVA. Ei depun la organul fiscal formularul de cerere si o copie de pe certificatul de înregistrare care contine codul unic de înregistrare, eliberat de oficiul registrului comertului. Formular
Cerere de aplicare a regimului special de rambursare a taxei pe valoarea adaugata (OMEF 102/2007) La depunerea primului decont de TVA de catre persoanele impozabile care îndeplinesc conditiile prevazute în OMEF 102/2007, acestea vor depune la organul fiscal competent si o cerere prin care solicita aplicarea regimului special. Cererea va fi însotita de balanta de verificare la data de 31.12.2006 si fisa contului 4111, din care sa rezulte ca volumul exportului scutit, efectuat în anul anterior, a reprezentat minimum 80% din rulajul debitor al contului de clienti, dar nu mai putin de echivalentul în lei a 1.000.000 euro. Se depune si o declaratie pe propria raspundere ca nu s-au desfasurat activitati de export în domeniile prevazute în ordinul mentionat. Formular
Certificat de obligatii bugetare (OMFP 752/2006) Organul fiscal, la solicitarea institutiei publice implicate în procesul de privatizare, are obligatia de a elibera certificatul care atesta modul de îndeplinire a obligatiilor de plata la buget a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri, în urmatoarele situatii: a) pentru completarea doc umentatiei necesare procesului de privatizare; b) pentru acordarea de înlesniri la plata obligatiilor bugetare restante; c) pentru alte situatii prevazute de lege. Formular
Declaratie informativa privind impozitul retinut si platit pentru veniturile cu regim de retinere la sursa / venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenti (HG 1861/2006) Platitorii de venituri depun aceasta declaratie la autoritatea fiscala competenta pâna în ultima zi a lunii februarie a anului urmator celui pentru care s-a platit impozitul. Formular
Decizie de restituire a accizelor (OMEF 420/2007) Se elibereaza de organul fiscal ca urmare a cererii formular 321 si a verificarilor efectuate. Formular
Decizie de impunere anuala privind venitul din activitati agricole – impunere pe norme de venit(OMFP 411/2006) Pe baza Declaratiei speciale privind veniturile din activitati agricole – impunere pe norme de venit pe anul … se stabileste impozitul pe veniturile din activitati agricole. Se tine cont de platile efectuate în prealabil, de optiunea sponsorizarii unei organizatii non-profit si de cheltuielile cu bursa privata. Pot rezulta sume de platit în plus de contribuabil, sau de restituit de administratia financiara. Activitatile agricole avute în vedere sunt de felul cultivarii florilor, a legumelor în sere, a pepinierelor etc. Formular
Decizie de impunere privind venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal (OMEF 330/2007) Pe baza Declaratiei privind veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal pe anul … , organul fiscal stabileste impozitul pentru veniturile astfel obtinute. Pot rezulta sume de platit în plus de contribuabil, sau de restituit de administratia financiara. Formular
Decizie de impunere pentru plati anticipate privind venitul din activitati independente (OMFP 160/2004) Pe baza Declaratiei privind veniturile estimate din activitati independente, a Declaratiei speciale privind veniturile din activitati independente pe anul, sau a Raportului de inspectie fiscala, organul fiscal stabileste platile anticipate cu titlu de impozit. Acestea se fac în transe trimestriale. Formular
Decizie de înregistrare a domiciliului fiscal la cererea contribuabilului (Ordin ANAF 526/2004) Modificarile ulterioare ale datelor din declaratia de înregistrare fiscala trebuie aduse la cunostinta organului fiscal competent în termen de 30 de zile de la data producerii acestora, prin completarea si depunerea declaratiei de mentiuni. În baza Cererii de înregistrare a domiciliului fiscal, organul fiscal elibereaza Decizia privind noul domiciliu fiscal. Formular
Decizie privind modificarea din oficiu a domiciliului fiscal (Ordin ANAF 526/2004) Modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului este initiata de catre organul fiscal în a carui raza teritoriala contribuabilul si-a stabilit domiciliul fiscal fara depunerea cererii de înregistrare a unui nou domiciliu fiscal. Contribuabilul este notificat de catre organul fiscal pentru a fi ascultat cu privire la faptele si împrejurarile relevante în luarea deciziei de modificare din oficiu a domiciliului fiscal. Formular
Înstiintare – (OPANAF 1752/2008) Reprezinta documentul prin care organul fiscal cu atributii de cercetare la fata locului înstiinteaza contribuabilul detinator al terenurilor, încaperilor si a altor incinte despre cercetarea care urmeaza sa se efectueze la acesta. Formular
Înstiintare privind obligatia de înregistrare fiscala sau de modificare a domiciliului fiscal (OMFP 1346/2006) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, domiciliul fiscal al contribuabililor este sediul acestora sau locul unde se desfasoara efectiv activitatea principala. Contribuabilii înregistrati la data de 1 septembrie 2006 au obligatia sa solicite modificarea domiciliului fiscal, în vederea eliberarii certificatului de înregistrare continând adresa noului domiciliu fiscal. Pâna la data de 30 septembrie 2006, administratiile finantelor publice înstiinteaza toti contribuabilii care îsi au domiciliul fiscal în raza lor teritoriala de competenta asupra acestei obligatii. Formular
Notificare privind domiciliul fiscal al contribuabilului (Ordin ANAF 526/2004/) Acest document este transmis contribuabilului când organul fiscal modifica din oficiu domiciliul fiscal al contribuabilului (vezi mai sus). Formular
Notificare privind modul de completare a formularelor 070 si 080 (OMFP 1346/2006) La primirea declaratiei de înregistrare fiscala/declaratiei de mentiuni, organul fiscal competent verifica modul de completare a acesteia si actele doveditoare ale informatiilor. Daca, în urma verificarilor efectuate, se constata neconcordante, organul fiscal competent va solicita prezenta contribuabilului la sediul sau, în vederea clarificarii situatiei fiscale, prin transmiterea unei notificari. Formular